Молитва зосиму пчельнику

Содержание

ТРЕБНИК. Чин благословения пчел

Молитва зосиму пчельнику

Пришeдъ їерeй на мёсто, и3дёже стоsтъ пчeлы, начинaетъ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Чтeцъ: Трис™0е. И# Џ§е нaшъ: И# по возглaсэ: Ћкw твоE є4сть цrтво: речeтъ ГDи поми1луй, в7i.

Пріиди1те, поклони1мсz: Три1жды.

И# pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши внегдA суди1ти ти2.

Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе, возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти.

Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менE t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрaдуетсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй.

ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰ возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz.

ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3 всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Тaже, pал0мъ п7д:

Бlговоли1лъ є3си2, гDи, зeмлю твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS. Возврати2 нaсъ б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ.

Е#дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ, Б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2. и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ. Kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ.

Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰ и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY. Nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz: И$стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че.

И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.

Тaже pал0мъ рк7в

Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2. СE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2. Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: Наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.

Читaємымъ же pалмHмъ, њкроплsетъ їерeй мэстA пчeлъ вс‰, глаг0лz и3 сaмъ pал0мъ н7-й тaйнw: Поми1луй мS б9е:

Тaже рeкъ: ГDу пом0лимсz.

И# чтeцъ: ГDи поми1луй.

Чтeтъ їерeй мlтвы сі‰:

Создaтелю всёхъ б9е, сёмена бlгословлszй и3 ўмножazй, и3 къ ўпотреблeнію нaшему сі‰ бlгопотрє1бна творsй: ходaтайствомъ п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна, млcтивнw внeмлz мlтвамъ нaшымъ, пчeлы сі‰ бlгослови1ти и3 њс™и1ти свои1мъ бlгоутр0біемъ бlгоизв0ли, да nби1льнэе плоды2 сво‰ прин0сzтъ, во є4же ко хрaму твоемY и3 с™hхъ nлтарeй твои1хъ лёпотэ и3 ўкрашeнію, кyпнw же и3 къ нaшему ўпотреблeнію бhти и5мъ, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже чeсть и3 слaва, во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDу пом0лимсz.

Чтeцъ: ГDи поми1луй.

Їерeй: Б9е, труд0мъ чlвёческимъ и3 безсловeсными жив0тными бlгодёйствовати вёдый, и3 неизречeннымъ млcрдіемъ твои1мъ самёхъ пчeлъ плоды2 и3 дэлA къ нyждамъ нaшымъ ўпотреблsти научи1вый, смирeннw м0лимсz вели1чествію твоемY: пчeлы сі‰ бlгослови1ти и3зв0ли, и3 къ пріwбрётенію чlвёческому р0ду ўмн0жи |, снабдэвaz и5хъ, и3 препитавaz: да кjйждо на вели1чество твоE и3 безмBрныz щедрHты тво‰ ўповazй, въ хранeніи же си1хъ жив0тныхъ труждazйсz, трудHвъ свои1хъ nби6льныz плоды2 спод0битсz воспріsти, и3 нбcнагw бlгословeніz и3сп0лнитсz, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже чeсть и3 слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# пaки њкроплsетъ мёсто пчeлъ.

И# чтeтъ є3ђліе t луки2, зачaло рд7i

Во врeмz џно, воскRсъ ї}съ t мeртвыхъ, стA посредЁ ўчени6къ свои1хъ, и3 глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. Ўбоsвшесz же и3 пристрaшни бhвше, мнsху дyхъ ви1дэти. И# речE и5мъ: что2 смущeни є3стE; и3 почто2 помышлє1ніz вх0дzтъ въ сердцA в†ша; Ви1дите рyцэ мои2 и3 н0зэ мои2, ћкw сaмъ ѓзъ є4смь: њсzжи1те мS и3 ви1дите: ћкw д¦ъ пл0ти и3 к0сти не и4мать, ћкоже менE ви1дите и3мyща.

И# сіE рeкъ, показA и5мъ рyцэ и3 н0зэ. Е#щe же не вёрующымъ и5мъ t рaдости и3 чудsщымсz, речE и5мъ: и4мате ли что2 снёдно здЁ; Nни1 же дaша є3мY рhбы печены2 чaсть, и3 t пчeлъ с0тъ. И# взeмъ пред8 ни1ми kдE. Речe же и5мъ сі‰ сyть словесA, ±же глаг0лахъ къ вaмъ, є3щE сhй съ вaми, ћкw подобaетъ скончaтисz всBмъ напи6саннымъ въ зак0нэ мwmсeовэ и3 прbр0цэхъ и3 pалмёхъ њ мнЁ.

По є3ђліи же глаг0летъ сіE:

Си1ми є3ђльскими словесы2, да њчи1стzтсz грэхи2 нaшz, и3 разорsтсz и3 поги1бнутъ вс‰ њба‰ніz, ѓще к†z сyть на мёстэ сeмъ: да сни1детъ же на нE бlгословeніе всемогyщагw бGа nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

И# пaки кропи1тъ мёсто пчeлъ, и3 бывaетъ tпyстъ.

Источник: https://azbyka.ru/bogosluzhenie/trebnik/treb_ucs_54.shtml

3 сильных молитвы преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам

Молитва зосиму пчельнику

3 сильных молитвы преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам5 (100%) 4 голос.

Молитва Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам

«О преподобнии и Богоноснии отцы наши Зосимо и Савватие, земнии ангели и небеснии человецы, ближнии друзи Христовы и угодницы Божии, обители вашея славо и украшение, всея же северныя страны, паче и всего православнаго отечества нашего необоримая стено и великое заступление! Се мы, недостойнии и многогрешнии, с благоговейною любовию ко святым мощем вашим припадающе, духом сокрушенным и смиренным прилежно молим вас: молите непрестанно благосердаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, яко дерзновение велие к Тому имущии, да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же и заступление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы на месте сем да пребудет, и да не оскудеют никогдаже истиннии ревнители ангельскаго жития во святей обители сей, идеже вы, богоноснии отцы и начальницы, безмерными труды и пощеньми, токи же слезными и всенощными бдении, непрестанными молитвами и моленьми начало иноческому житию положисте. Ей, угодницы святии, молитвенницы к Богу благоприятнейшии, теплыми вашими к Нему мольбами оградите и сохраните ны и святое селение сие ваше от труса, потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и смертоносныя язвы, от вражды и всяких нестроений, от всякия беды и скорби и от всякаго зла: да непрестанно на месте сем, в мире и безмолвии, благочестно славится Пресвятое имя Господа и Бога, и обретают вечное спасение ищущие Его. О преблаженнии отцы наши Зосимо и Савватие! Услышите ны грешныя, во святей обители вашей и под кровом вашего защищения недостойно жительствующия, и благомощными вашими к Богу ходатайствы испросите душам нашым грехов оставление, жития исправление и вечных благ восприятие в Небеснем Царствии; всем же верующим, иже на всяком месте и во всякой нужде призывают вас в помощь и заступление и иже с благоговейною любовию во обитель вашу притекают, не престаните изливати всякую благодать и милость, сохраняюще их от всякия сопротивныя силы, от всякия напасти и от всякаго злаго обстояния и подающе им вся потребная к душевней и телесней пользе. Наипаче же молите премилосердаго Бога, да утвердит и укрепит Церковь Свою святую и все наше православное Отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, в правоверии и благочестии да сохранит и соблюдет во веки веков. Аминь.»

Молитва святым Зосиме и Савватию о пчёлах

«О, преподобнии отцы, велиции заступницы и скории услышателие молитв, угодницы Божии и чудотворцы Зосимо и Савватие! Не забудите, якоже обещастеся, посещати чада ваша. Аще бо и отъидосте от нас телом, но духом присно с нами пребываете.

Молим убо вас, о преподобнии, избавите ны от огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от тлетворных ветров и от внезапныя смерти, и от всех прилог бесовских, находящих на ны.

Услышите нас, грешных (имена), и приимите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву благоугодную, и души наша, злыми делы и советы и помыслы умерщвленныя, оживите, и якоже умершую отроковицу возстависте, и неисцельныя раны многих исцелисте, и от духов нечистых зле мучимыя избависте: тако и нас, содержимых во узах вражиих, изьмите, и от сетей диавола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от враг видимых и невидимых оградите ны благодатию и силою Всесвятыя Троицы, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва преподобному Савватию Соловецкому

«О преподобне отче, угодниче Христов Савватие, всею душею Господа возлюбивый, и удаливыйся в пустыню сию, и течение подвига спасительнаго совершивый! О верный рабе Царя Небеснаго, учителю добродетелей, образе смирения, гражданине пустынный, Ангелом собеседниче, Херувиме земный, человече Небесный! О свете немрачный отока Соловецкаго, паче же велие светило всея Церкве правоверных! Молюся ти, пречестне, аз, многогрешный (имя рек): услыши убогое мое моление, вонми глаголом нечистых устен моих, твоея ныне помощи требующаго. Се бо враг прелукавый на всяко время тщится мя погубити, иский горько поглотити душу мою, и несть мне спасения, идеже помощь прияти, зане немощию плоти моея обложен есмь и страстьми весь долу приклонихся, не имам к Богу дерзновения. Ныне же точию к твоему повергаю себе заступлению: помилуй мя, омраченнаго всеми злыми делы, воздежи о мне всечестнеи твои руце ко Господу, о молитвенниче теплый, Савватие преподобне, да за благоутробие щедрот Своих подаст ми грехов оставление, и в День Судный избавит мя вечнаго мучения, и Царствия Своего сподобит благодатию Своею, Емуже буди всегда слава, честь и поклонение во веки. Аминь.»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Источник: https://pravoslavnye-molitvy.ru/zosime-i-savvatiyu-solovetskim/

Народные приметы на 30 апреля – Зосима пчельник

Молитва зосиму пчельнику

Многие приметы на 30 апреля связаны с пчелами. В народном календаре дата получила название Зосима пчельник. Православная церковь 30 апреля почитает преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. В народе его считали покровителем пчеловодства.

Зосима и Савватий – Соловецкие чудотворцы, с которыми восточные славяне связывают появление пчел и пчеловодства на Руси. В легендах рассказывается, что эти святые, вместе с архангелом Гавриилом, были посланы Господом в Египет, с целью принести оттуда «Божью работницу» ‒ пчелиную матку. Архангел Гавриил сотворил чудо, благодаря которому «вся пчелиная сила» последовала за святыми.

Когда обнаружилась пропажа, за Зосимом и Савватием организовали погоню, но догнав и обыскав чудотворцев, ничего у них не нашли, потому что Гавриил, предчувствую погоню, велел им в правую сторону от дороги бросить жезл, в котором была спрятана пчелиная матка. Освободившись от погони и забрав жезл, святые благополучно вернулись на Русь. Получив от Бога благословение и разъяснение, что нужно сделать с «пчелиной силой», они пустили пчел по всей территории Руси.

Согласно другой легенде, Зосима прогнал с родной земли некий царь, и святой пришел на Русь, спрятав в посох пчелиную матку.

Но на Руси в этот время ещё не умели обращаться с пчелами, и многим людям это насекомое доставляло немало беспокойства. Поэтому Зосима стали ругать.

Тогда он спрятал пчелиную матку в посох и перебрался на Соловки, где успешно начал заниматься пчеловодством. Святому приписывалась книга наставлений о пчелах и пасеке.

30 апреля: традиции и обычаи дня

В этот день с самого утра молились святому Зосиму, покровителю пчеловодства, порой на пасеку приглашали священника отслужить молебен, в храм для освящения относили соты и только после этого из омшаника доставали улья с пчелами и расставляли их на пчельнике. На пасеку вывозили пчел, читая заговор:

Пчеловоды, за день до того, как вывозить пчел, посреди пасеки вырезали глыбу земли, обходили с ней вокруг пасеки, а потом несли её на прежнее место, и приговаривали: «Как Савватий и Зосима с Иисусом Христом престол поставили, так я во имя Их, это место облюбовал для своих пчел».

При вынесении ульев посреди пасеки ставили стол, накрытый белой скатертью, на него черепок с жаром, хлеб и соль, крещенскую воду и свечу, оставшуюся с пасхальной утрени.

Помолившись Господу и святым Зосиму и Савватию, с зажженной свечой и курящим ладаном обходили вокруг пасеки, кропя её святой водой и трижды повторяя: «Христос Воскрес!». Над дверью, через которую вносили ульи на пасеку, вбивали кол.

Расставивши ульи по местам, садились под образ и, немного посидев, вставали, творя крестное знамение и отбивая сто земных поклонов.

От нападения чужой пчелы делали три осиновых кола и, перекрестившись, вбивали их посреди пасеки, сверху на них клали веник и говорили: «Садитесь, чужие пчелы, на веник и на осиновые колы и отсюда не улетайте».

В обрядовой практике пчеловодов большое значение имеет полая вода. Во время половодья в бутыли набирали воду, которую хранили до половодья в следующем году. Летом эту воду держали на пасеке, зимой – в омшанике. Вместе с водой хранили свечу с пасхальной заутрени.

Связь пчел и воды относится к древним, мифологическим представлениям о рождении из воды пчелы. Позднее считали, что пчела появилась от Водяного, который тоже является покровителем пчеловодства. Пчеловоды одаривали хозяина вод накануне Преображения Господня (19 августа).

В фольклорных текстах нередко пчелу называли вестницей весны. Известны народные заклички (веснянки), вроде этой:

Ещё в этот день сеяли свёклу и морковь. Перед посевом семена замачивали в родниковой воде. Для хорошего урожая в родник опускали медные деньги, но делали это так, чтобы никто не видел. Если же кто-то увидит эту процедуру, то урожая не будет.

30 апреля: приметы и поверья

 1. Если пчелы на цвет летят, будет из цвета плод.
 2. Пчелы на вишневый цвет садятся – к урожаю вишни.
 3. На какой хлеб села пчела, тот будет хорош на зерно.
 4. Если по высадке из омшаника мало убыли в пчелах, то уродится гречиха.
 5. Пчелы летают лениво и недружно – меду будет мало.

  Если вылетели быстро и не по одной, то меду будет много.

 6. Муравьи в доме – к счастью.
 7. Много сережек на ольхе – к урожаю овса, много шишек – ячмень уродится.
 8. Грачи играют – на хорошую погоду.
 9. Если рано утром пошел дождь, днем будет ясно.

 10. Сны с 29 на 30 апреля никому нельзя рассказывать. Они сбудутся через месяц. Справедлив и точен сон, увиденный днем 30 апреля, но рассказывать о нём тоже никому нельзя. Исполнится сновидение нескоро.
 11. В последний день апреля вечером нельзя печь хлеб.

Люди, родившиеся 30 апреля, всеми любимы. Носить именинникам дня следует агат и яшму.

: 30 апреля – преподобный Засима, игумен Соловецский

Источник: https://vsyamagik.ru/narodnye-primety-na-30-aprelya-zosima-pchelnik/

Молитва зосиме и савватию соловецким пчеловодам

Молитва зосиму пчельнику

Советуем ознакомиться молитва зосиме и савватию соловецким пчеловодам с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Молитва на благословение пчелиных роев

Боже Всемогий, Предвечный, содержай горстию всю тварь, обладаяй небом и землею, и всеми, яже на них, всякому же созданию, еже в пользу быти щедро подаяй: умиленно молим ти ся, Всеблаже, якоже древле израильтяном, землю медом и млеком текущую даровати, в пустыни Иоанна Крестителя Твоего дивиим медом воспитати благоизволил еси: такожде ныне призрения Твоего благоволением к живопитанию нашему, сей пчельник и его улья благослови, умножая премножи в нем пчелы, и благодатию Твоею я соблюдающи нас меда исполни: да никако сей пчельник созданий Твоих пчельных лишен, но всегда преисполнен соты меда будет: и по премногой благостыни и непобедимей крепости Твоей, да явится неподвижим многими лукавствы, и непоколебим зазорными обаянии, но Твоею всесильною огражден державою, и остенен ополчением от всякаго коварства волшебнаго сохранен, и всегда в Твоей, Христе, рукояти невредим пребудет. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Отцем и Святым Духом, во веки. Аминь.

Преподобным Зосиме и Савватию Соловецким

(Преподобный Савватий и святой Зосима считаются на Руси покровителями пчеловодов. На Савватия (10 октября) заканчивается уборка ульев в омшаники.)

О преподобнии отцы, велиции заступницы и скории услышателие молитв, угодницы Божии и чудотворцы Зосимо и Савватие! Не забудите, якоже обещастеся, посещати чада ваша. Аще бо и отъидосте от нас телом, но духом присно с нами пребываете.

Молим убо вас, о преподобнии, избавите ны от огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от тлетворных ветров и от внезапныя смерти и от всех прилог бесовских, находящих на ны.

Услышите нас, грешных (имена), и приимите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву благоугодную, и души наша, злыми делы и советы и помыслы умерщвленныя, оживите.

И якоже умершую отроковицу возстависте, и неисцельныя раны многих исцелисте, и от духов нечистых зле мучимыя избависте; тако и нас, содержимых во узах вражиих, изьмите, и от сетей диавола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от враг видимых и невидимых оградите ны, благодатию и силою Пресвятыя Троицы, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О преподобнии и богоноснии отцы наши Зосимо и Савватие, земнии Ангелы и небеснии человецы, ближнии друзи Христовы и угодницы Божии, слава и украшение вашея обители, необоримая стена и великое заступление северныя страны, и всего православнаго отечества нашего.

Мы, недостойнии и многогрешнии, с благоговейною любовию припадаем к ракам честных мощей ваших и духом сокрушенным и смиренным прилежно молим вы: молите непрестанно благоутробнаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, яко имущии к Нему дерзновение велие: да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же и заступление Пресвятыя Владычице нашея Богородицы от места сего, и да не оскудеют никогдаже истиннии ревнители ангельскаго жития во святей обители сей, идеже вы богоноснии отцы и начальницы, безмерными трудами и пощениями, токами слезными и всенощными бдениями, непрестанными молитвами и молениями положисте начало иноческому житию. Ей, угодницы святии, молитвенницы к Богу, благоприятнейшии, теплыми вашими к Нему мольбами, оградите и сохраните ны и святое селение сие ваше от труса, потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и смертоносныя язвы, от вражды и всяких нестроений, от всякия беды и скорби и от всякаго зла: да выну на месте сем, в мире и безмолвии, благочестно славится пресвятое имя Господа и Бога, и обретают вечное спасение ищущии Его. О преблаженнии отцы наши Зосимо и Савватие! Услышите ны грешныя, во святей обители вашей и под кровом вашего защищения недостойно жительствующия, и благомощными вашими к Богу ходатайствы, испросите душам нашим грехов оставление, жития исправление и вечных благ восприятие в Небеснем Царствии: всем же верующим, иже на всяком месте и во всякой нужде призывают вас в помощь и заступление, и иже с благоговейною любовию притекают во обитель вашу, не престаните изливати всякую благодать и милость, сохраняюще их от всякия сопротивныя силы, от всякия напасти и от всякаго злаго обстояния, и подающе им вся потребная к душевней и телесней пользе. Наипаче же молите премилосердаго Бога, да дарует православному народу нашему здравие, радость и спасение, на враги победу и одоление, и во всем благопоспешение: Церковь же Свою святую да утвердит и укрепит, и все наше православное отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, во правоверии и благочестии да сохранит и соблюдет во веки. Аминь.

Постническое и равноангельское житие ваше, преподобнии отцы Зосимо и Савватие, вселенней познаны сотвори вас: чудодеянии различными, богоноснии, просвещаете верою призывающия вы и чтущия честную память вашу.

Яко светильницы явитеся всесветлии, во отоце окияна моря, преподобнии отцы Зосимо и Савватие: вы бо крест Христов на рамо вземше, усердно Тому последовасте, и чистотою Богови приближившеся, отонудуже силами чудес обогатистеся. Тем и мы любезно притекаем к ракам честных мощей ваших и умильно глаголем: о преподобнии, молите Христа Бога, спастися душам нашим.

Молитва в пчеловодстве. Преподобным Зосиме и Савватию Соловецким

ПОСЛЕДНИЕ ТЕМЫ ФОРУМА

Постническое и равноангельское житие ваше, преподобнии отцы Зосимо и Савватие, вселенней познаны сотвори вас: чудодеянии различными, Богоноснии, просвещаете верою призывающия вы и чтущия честную память вашу.

О преподобнии отцы, велицыи заступницы в скорби и услышателие молитв, угодницы Божии и чудотворцы Зосимо и Савватие! Не забудите, якоже обещастеся, посещати чада ваша. Аще бо и отыдосте от нас телом, но духом присно с нами пребываете.

Молим убо вы, о преподобнии: избавите ны от огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от тлетворных ветров, и от напрасныя смерти, и от всех прилогов бесовских, находящих на ны.

Услышите нас, грешных, и приимите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву благоугодну, и души наша, злыми делы и советы и помыслы умерщвленныя, оживите, и, якоже умершую отроковицу востависте, якоже неисцельныя раны многих исцелисте, от духов нечистых зле мучимых избависте, тако и нас, содержимых в узах вражиих, измите, и от сетей диавола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от врагов видимых и невидимых оградите ны благодатию и силою Всесвятыя Троицы, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Память: 17 апреля / 30 апреля, 8 августа / 21 августа (Перенесение мощей)

Преподобный Зосима, игумен Соловецкий, великий светильник русского Севера, основатель иноческого общежития на Соловецком острове, чудотворец. Преподобному Зосиме молятся в болезнях: множество больничных храмов, посвященных ему, свидетельствует о великой целительной силе его молитв пред Богом. Покровитель пчеловодов, рыбаков.

Преподобные Зосима (слева) и Савватий (справа) с житием. Икона, конец XVI века

Тропарь преподобному Зосиме Соловецкому, глас 4

Изволением Божественного разума вселился еси в пустыню и тамо, вперив ум твой в Небесныя обители, равно Ангелом житие на земли пожив, в молитвах, и трудех, и пощениих образ был еси твоим учеником.

Отонудуже Бог, видя твое благое изволение, умножи тебе чада в пустыни, слез твоих теченьми напаяемей.

Но, яко имея дерзновение к Богу,/ поминай стадо, еже собрал еси, мудре, и не забуди, якоже обещался еси,/ посещая чад твоих, Зосимо преподобне, отче наш.

Кондак преподобному Зосиме Соловецкому, глас 8

Христовою любовию уязвися, преподобне, и Того Крест славный, на рамо взем, понесл еси, божественне вооружився, и непрестанныя молитвы, яко копие в руце, имый, крепко ссекл еси бесовская ополчения. Тем зовем ти: радуйся, преподобне отче Зосимо, монахов удобрение.

Молитва первая преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам

О преподобнии и Богоноснии отцы наши Зосимо и Савватие, земнии ангели и Небеснии человецы, ближнии друзи Христови и угодницы Божии, обители вашея славо и украшение, всея же северныя страны, паче и всего Православнаго отечества нашего, необоримая стено и великое заступление! Се мы, недостойнии и многогрешнии, с благоговейною любовию к ракам честных мощей ваших припадающе, духом сокрушенным и смиренным прилежно вас молим: молите непрестанно Благосердаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, яко дерзновение велие к Тому имущии, да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же и заступление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы на месте сем да пребудет, и да не оскудеют никогдаже истиннии ревнители ангельскаго жития во святей обители сей, идеже вы, Богоноснии отцы и начальницы, безмерными труды и пощении, токи же слезными и всенощными бдении, непрестанными молитвами и молении начало иноческому житию положисте. Ей, угодницы святии, молитвенницы к Богу благоприятнейшии, теплыми вашими к Нему мольбами оградите и сохраните ны и святое селение сие ваше от труса, потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и смертоносныя язвы, от вражды и всяких нестроений, от всякия беды и скорби и от всякаго зла, да непрестанно на месте сем в мире и безмолвии благочестно славится пресвятое Имя Господа и Бога, и обретают вечное спасение ищущии Его. О преблаженнии отцы наши Зосимо и Савватие! Услышите ны, грешныя, во святей обители вашей и под кровом вашего защищения недостойно жительствующия, и благомощными вашими к Богу ходатайствы испросите душам нашим грехов оставление, жития исправление и вечных благ восприятие в Небеснем Царствии; всем же верующим, иже на всяком месте и во всякой нужде призывают вас в помощь и заступление и иже с благоговейною любовию во обитель вашу притекают, не престаните изливати всякую благодать и милость, сохраняюще их от всякия сопротивныя силы, от всякия напасти и от всякаго злаго обстояния и подающе им вся потребная к душевней и телесней пользе. Наипаче же молите Премилосердаго Бога, да утвердит и укрепит Церковь Свою святую и все наше Православное отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, в правоверии и благочестии да сохранит и соблюдет во веки веков. Аминь.

Вторая молитва преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам

О преподобнии отцы, велицыи заступницы в скорби и услышателие молитв, угодницы Божии и чудотворцы Зосимо и Савватие! Не забудите, якоже обещастеся, посещати чада ваша. Аще бо и отыдосте от нас телом, но духом присно с нами пребываете.

Молим убо вы, о преподобнии: избавите ны от огня и меча, от нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от тлетворных ветров, и от напрасныя смерти, и от всех прилогов бесовских, находящих на ны.

Услышите нас, грешных, и приимите молитву сию и моление наше, яко кадило благовонное, яко жертву благоугодну, и души наша, злыми делы и советы и помыслы умерщвленныя, оживите, и, якоже умершую отроковицу востависте, якоже неисцельныя раны многих исцелисте, от духов нечистых зле мучимых избависте, тако и нас, содержимых в узах вражиих, измите, и от сетей диавола избавите, из глубины прегрешений изведите, и милостивым вашим посещением и ходатайством от врагов видимых и невидимых оградите ны благодатию и силою Всесвятыя Троицы, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва преподобному Зосиме Соловецкому:

 • Молитва преподобному Зосиме Соловецкому. Преподобный Зосима, игумен Соловецкий, великий светильник русского Севера, основатель иноческого общежития на Соловецком острове, чудотворец. Преподобному Зосиме молятся в болезнях: множество больничных храмов, посвященных ему, свидетельствует о великой целительной силе его молитв пред Богом. Покровитель пчеловодов, рыбаков.

Житийная и научно-историческая литература о преподобном Зосиме Соловецком:

 • Преподобный Зосима Соловецкий – Православие.Ru

Читать другие молитвы раздела “Православный молитвослов”

Источник: https://xn----7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/molitva-zosime-i-savvatiyu-solovetskim-pchelovodam/

Любительское Пчеловодство – Зосима и Савватий пчельники

Молитва зосиму пчельнику

2 октября в  народном календаре – Трофим и Зосима(19 сентября по старому стилю).

День посвящен святым мученикам Трофиму и Зосиме Пустыннику.

Трофим в 3 веке в Антиохии подвергся мучениям и казнен по доносу за то, что как-то вместе с другом Савватием в языческий праздник возносил молитвы богу о том, чтобы соотечественники пришли к вере истинной.

Зосима в 4 веке покинул город, в котором жили одни язычники, и поселился в пустыне, где мирно жил рядом с дикими зверями. Но уединения не было и там. Как-то раз Киликийский правитель застал Зосиму в окружении хищников и пожелал, чтобы отшельник раскрыл ему секрет такого удивительного мира.

Ответ же, что помогает вера в Спасителя, прогневал повелителя и Зосиму стали пытками принуждать отречься от Христа, правда, с издевкой ему было сказано, что они готовы и сами стать христианами, если дикие звери поспешат на помощь Зосиме. Горячая молитва старца обернулась чудом – на площади возник лев. Но миловать мученика было уже поздно – он умер.

На этот день выпадал также праздник тружеников пасек – Пчелиная девятина. Теперь у пчельников было всего 9 дней, чтобы сделать приготовления к зимовке ульев, и каждым утром перед трудами съедали немного меда, запивали кипяченой водицей и говаривали так: «Улья в погреб ставь, праздник меда правь».

На Трофимовых вечерках собирались парни и девицы, дабы и повеселиться, и пару свою на супружество приглядеть, и не до скромности было – следовало смотреть прямо в глаза, и тогда ответные чувства обязательно вспыхнут.Вообще день считался благоприятным: «На Трофима не проходит счастье мимо: куда Трофим, туда и оно за ним».

Радовались южному ветру – он сулил урожайный на озимые хлеба предстоящий год.

Именинники в этот день: Алексей, Гавриил, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Трофим, Фёдор

(27 сентября постарому стилю)

Праздник назван в память о преподобном Савватии Соловецком, основателе Соловецкого монастыря. А случилось это так.

Постригшись в Кирилло-Белозерском монастыре, Савватий совсем скоро присоединился к инокам, что жили на Валааме, надеясь там найти житье в особой строгости, что не только ему удалось, но и он превзошел в смирении и жажде уединения своих братьев.

Вскоре он оставил их, отправившись на остров, своей природе подобный пустыне, затерянный в Белом море, а до материкового берега от него надо было плыть больше двух дней. Правда, ему не дали уплыть одному – один из иноков, Герман, прежде искавший одиночества в лесах, вызвался разделить с Савватием все тяготы новой жизни.

Достигнув острова, они первым делом установили крест, и лишь затем занялись устройством кельи. До самой кончины Савватий прожил на острове, а после его смерти иные отшельники выбрали его местом своего уединения, и так, с течением времени, был основан Соловецкий монастырь.

Днем святого Савватия завершались девять дней, отведенных пасечникам для того, чтобы устроить на зимовку обитателей ульев, а назвался этот срок Пчелиными девятинами.

Ремесло бортников и пчеловодов почиталось особенным, в котором была очень важна чистота духовная, и потому, устривая в омшанике пчелиные домики, пасечники наказывали своим детям молиться Савватию.

Все, что связано смедом и пчелами, удостоилось в народной культуре многих высказываний: «С медом и ошеметок съешь», «Масло сластно, а мед лучше», «Яблоньку за яблочки любят, пчелку — за мед». Упоминался медок и в шутках: «Наша невестка все трескает: мед и тот жрет». Полагали, что матка пчелиная этим днем совершает особое тайное дело – будто она берет ключи от лета и уносит их в южную сторону. О матке пчел говаривали: «Не девка, не вдова, не мужняя жена. Детей водит и людей питает». На Савватия время посвящалось заботам на пасеке, и только им: считалось, любой иной труд будет бесполезным

Именинники в этот день: Акулина, Аристарх, Виктор, Дмитрий, Игнатий, Марк, Пётр          

                 Народные праздники

Народный праздник «Савватий Пчельник» отмечается 10 октября (по старому стилю – 27 сентября). Православной церковью в этот день чтится память преподобного Савватия Соловецкого. Другие названия праздника: «Савватий», «День Савватия», «Пчёльник». На Руси в этот день заканчивалась пчелиная девятина, продолжавшаяся со 2 октября.

Святой Савватий принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века. Савватий выделялся среди братьев смирением, кроткой любовью к окружающим и беспрекословным послушанием.

Вскоре внимание и уважение монахов стало тяготить его. Он удалился на остров Валаам, а после перебрался на Соловецкий остров. Добравшись туда, он водрузил крест и построил скит, в котором прожил остаток своей жизни.

После кончины святого на острове основали монастырь в его честь.

Крестьяне считали святых Зосиму и Савватия покровителями пчел. Поэтому на Трофима и Зосиму начинали убирать ульи в омшаники, а на Савватия заканчивали. Этот период в народе называли пчелиной девятиной.

Кстати, по тому, как пчелы осенью залепляли леток, предсказывали погоду на зиму. Плотно залепленный леток сулил холодную зиму, а если пчелы надолго оставляли его открытым, следовало ждать теплой зимы.

По народным поверьям, на Савватия пчелиная матка уносит ключи от лета в теплые края. Пчеловоды в этот день просили молиться святому Савватию своих детей, наследников промысла.

Дело в том, что пчеловодство и бортничество считались делами, требующими особой нравственной чистоты, которой обладали маленькие дети. Заниматься другой работой, кроме той, что связана с пчеловодством, в этот день считалось большим грехом.

Говорили, что все сделанное 10 октября на пользу не пойдет.

У русского народа существовало множество поговорок и пословиц о пчелах и их главном продукте — меде.

Среди них такие: «Яблоньку за яблочки любят, пчелку — за мед»; «Бортник горек, да мед его сладок»; «Масло сластно, а мед лучше»; «С медом и ошеметок съешь».

Упоминали мед и в шутках: «Наша невестка все трескает: мед и тот жрет». Про пчелиную матку говорили: «Не девка, не вдова, не мужняя жена. Детей водит и людей питает».

Мед на Руси был не просто сладким продуктом. Это была и ритуальная еда и символ здоровья, благополучия, «сладости» жизни.

С медом готовили кутью (кашу с земляным миндалем, изюмом, из перловой крупы, пшеницы или риса), коливо (кашу из полбы или риса с изюмом), канун (хлеб, накрошенный в подслащенную медом воду), сыту (разведенный в воде мед), кисель.

Медом мазали блины, считавшиеся связанной с миром духов пищей, и ритуальные хлеба. Мед добавляли в пиво и брагу.

        Поговорки и приметы:

– Прогремевшая гроза означает, что зима будет недолгой, теплой и без снега.- Если на Савватия Пчельника сухо и нет дождя, то зима придет поздно.- Облака плывут с юга – к ненастью, с севера – к солнечной погоде.

– Если шишек на елях и соснах в этот день немного, то зима не будет суровой.- Если пчелы долго не залепляют отверстия в улье, зима будет теплой.- Что у пчел в сотах, то Зосима (2 июля) и Савва (10 октября) дали.

– Родившиеся 10 октября обычно доживают до старости.

Они любят порядок и чистоту в доме. Носить им следует бирюзу.

   
Покровители пчеловодства Зосим и Совватий…Узенькая улочка в музее под открытым небом, что в городе Переяславль-Хмельницкий, петляет между сельскими дворами XIX столетия. Не надо быть большим знатоком, чтобы безошибочно определить, кому они принадлежали. Вот на склоне прилепился маленький дом с крохотным двором, окруженный невысоким плетнем из лозы.

В нем когда-то жил бедный крестьянин. А через улицу и двор побольше, и дом под железной крышей, забор будто крепость. Это бывшая купеческая усадьба.Привлекают внимание опрятная хата в вишневом садочке, раскрашенные оконца и двери, побеленные стены, а возле — маленькая пасека. Дуплянки XVIII в. с конусными лохматыми соломенными крышами стоят, как сказочные духи.

Это дом пасечника, а рядом с дорожкой при входе, словно сторож, разместилась деревянная мужская фигура с крестом и лестницей. Узнаем в нем святого Зосиму — покровителя пчеловодства. Но зачем ему лестница? В прошлом, как известно, пчел содержали в бортях высоко на дереве или в ульях-дуплянках, подвешенных в кронах деревьев, чтобы звери не могли достать.

Конечно, без лестницы трудно было обойтись. Вот Зосима, странствуя по пасекам, и подходит к пчеловоду, подает ему лестницу и говорит: «…Лезь на дерево. Проверь своих пчел, а я благословлю твою многотрудную работу».Раньше дни с 19 по 27 сентября (2–10 октября по новому стилю) называли пчелиной девятиной (девять дней).

В начале этой девятины стоит светлый облик святого пустынника Зосимы (его церковь чествует еще и 17 (30) апреля), а в конце — его сподвижник преподобный Савватий. Эти пчелохранители-пчеловоды слились в народном представлении в один нераздельный образ.Люди на Руси с древнейших времен любили пчел и многие занимались ими.

Пчелам поклонялись, ведь они давали продукты, составлявшие одну из главных статей торговли и дохода. Считается, что святые Зосима и Савватий первыми научили русский народ правильному ведению пчеловодного хозяйства. Они не только помогали устраивать пасеки в юго-западной части Руси, но и продвинули пчеловодство практически к берегам Белого моря.

Ни один пчеловод не начинал работу на пасеке без молитвы, обращенной к Зосиме и Савватию. Вот поэтому почти на каждой старинной пасеке можно было найти икону Соловецких сподвижников, вделанную в часовенку. Весной возле нее ставили долбленые корыта с медовой сытой для подкормки изголодавшихся за зиму пчел.

А если в роевую пору к часовенке прививался рой, то его считали освященным и тщательно оберегали. Эти традиции дошли и до наших дней.Бывало старые пчеловоды к улью, помеченному крестом, при подсадке подносили молодые рои как бы на поклонение и поминали имена святых покровителей пчеловодства.

Восковые свечи, принесенные с церковной службы в Великий четверг, сберегали до выставки пчел весной. 30 апреля их зажигали перед образами Зосимы и Савватия. Полагали, что после этого святые обеспечат обильный медосбор, быстрое наращивание силы семей и оберегут пасеку от сглаза.

Два раза в год на пасеках служили молебны Зосиме и Савватию: весной — после выставки пчел и осенью — в один из дней девятины по окончанию медосбора.Считалось, что Зосима и Савватий могут помочь только благочестивым людям, соблюдающим отеческие заветы. Прежде говорили: «Злому человеку лучше пчел не водить, потому что у него последняя пчела переведется, а у праведного рой за роем роятся.

К доброй душе и чужая пчела роем прививается».Кто же были Зосима и Савватий на самом деле? Известно, что Соловецкий монастырь в течение многих веков охранял Московское государство на севере. Через Белое и Баренцево моря шла торговля с заграницей, вход в Балтику был еще закрыт.

История не сохранила имен первых поселенцев Соловецкого острова, а по преданию первыми его посетителями были Савватий и Зосима. В 1420 г. монах Кирилло-Белозерского монастыря Савватий рассказывал своей братии о таинственных островах в Белом море, якобы никем не заселенных.В 1429 г. он оставил монастырь и на утлой ладье прибыл на остров.

В районе Секир-горы поставил крест и вырыл землянку. Церковь указывает, что Савватий пришел сюда исключительно из религиозных побуждений, чтобы отрешиться от мира.В 1435 г. он выехал по делам на Карельский берег и там умер. Будто бы на смену ему в этом же году новгородский купец Зосима в одежде монаха пришел к берегу Белого моря. Здесь он и узнал о Соловках. Попав на остров в 1436 г.

, Зосима заложил первые постройки возле бухты Благополучия, а еще через несколько лет получил от Господина Великого Новгорода грамоту на основание мужского монастыря. В 1465 г. Зосима перенес мощи преподобного Савватия в свою обитель. Умер он в 1478 г. 

Но вернемся в музей. Среди ульев обращает на себя внимание дуплянка на две семьи. Такие когда-то дарили молодым на свадьбу.

Она попала в музей из села Толстый Лес Чернобыльского района, была в хозяйстве лесника и до сих пор пригодна для содержания пчел, хотя ее возраст превышает столетие. Дом пасечника перевезен из села Помокли Переяславского района. Он принадлежал пчеловоду Хвостику. Этот удивительный человек одним из первых среди односельчан вступил в колхоз со своей пасекой и продолжал работать на ней, обучал молодежь непростому пчеловодному делу. Когда началась Великая Отечественная война, старый пасечник отдал 50 тыс. рублей на строительство танковой колонны «Переяславец». После освобождения села от фашистов он снова занялся любимым делом. Теперь его дом, многие инструменты, ульи, журналы, фотографии находятся в музее, храня память о добром человеке. 
  Л.ЗЕВАХИН    Украина, г. Запорожье

Источник: http://www.pasechnikhome.ru/index/zosima_i_savvatij_pchelniki/0-281

Соловецкие пчелы и их покровители – святые Зосима и Савватий

Молитва зосиму пчельнику

“В Музее пчелы, что находится в райцентре Рыбное, собрана одна из интереснейших коллекций об истории российского пчеловодства, начиная от бортничества древних славян и кончая современными достижениями отрасли. В музее вам непременно покажут чеканку с ликами монахов Соловецкого монастыря святых Савватия и Зосимы, которые считаются покровителями отечественного пчеловодства.

Посетители с интересом осматривают памятники пчеловодства, которыми пользовались наши предки сотни лет назад. Тут уникальные, с затейливой резьбой терема-колоды “царь”, “царица”, “царевна”. С ними соседствуют первый в мире рамочный улей Петра Ивановича Прокоповича, первые медогонки.” (Анатолий Жолобов. Спасибо вам, Савватий и Зосима. Сельская жизнь, Москва, 02.11.

2000)

“Суета праздничных церемоний не располагает к знакомству с таким замечательным существом, как пчела.

Лучше это сделать в тиши музея института, где собрана одна из крупнейших в мире коллекция экспонатов, рассказывающая об истории российского пчеловодства, начиная от бортничества древних славян и кончая современными достижениями отрасли.

Когда войдете в музей, обязательно поприветствуйте святых Савватия и Зосиму, изображенных на медной чеканке. Эти два монаха Соловецкого монастыря считаются покровителями российского пчеловодства.” (Дмитрий Соколов. Пчеловод – звучит современно. Рязанские ведомости, Рязань. 04.10.2000)

Зосима и Савватий Соловецкие – покровители и защитники русских пчёл

“Святой Савватий считается в народе покровителем пчел и пчеловодства. Он и святой Зосима (друг и сподвижник Савватия) почитались всеми пчеловодами на Руси. Считалось, что они первыми научили русский народ правильному пчелиному хозяйству. На каждом пчельнике, как правило, находилась икона соловецких святых.

“Без Бога – ни до порога, а без Зосимы – Савватия – ни до улья”. Пчеловодство считалось делом, которое требует праведной жизни и нравственной чистоты. Зосима и Савватий помогают только благочестивым людям.” (Автор не известен. Православие день за днем.

Российская книжная газета (приложение к Российской газете), Москва. 12.11.2002)

Зосима-пчельник не Зосима Соловецкий

“Зосима-пчельник. В народе смешивают этого мученика раннего христианства с Зосимой – игуменом Соловецким, считая их как бы одним лицом.

Говорили: “На Зосиму пчелы начинают мед заносить, соты заливать”, “Без Зосимы-Савватия пчелы пролетят мимо”, “Зосима пчел растит, меду наливает”. Примечали: когда пчелы сильно летят к своим ульям, то скоро дождь…

Пчелу считают Божией угодницей, она доставляет воск на свечи. Пчела жалит только грешника.” (Автор не известен. Народный календарь. Крестьянская Россия, Москва, 28.06.2004)

“30 Апреля. Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. “Церковно народный месяцеслов на Руси” И.Калиновского сообщает: “Русские пчеловоды называют преподобного Зосиму – Пчельником и считают его покровителем пчеловодства и хранителем пчел. В одном из древних стихов читаем:

“Ты мед-то лопай, до об Зосиме-Савватии вспоминай.”

• Преподобный Зосима Соловецкий
• Преподобный Савватий Соловецкий

В одной из молитв преподобному Зосиме, между прочим, подробно повествуется о путешествии святых Зосимы и Савватия.

угодников Соловецких, в какие-то далекие страны, откуда они, по повелению Божию, принесли в набалдашнике посоха матку пчелиную и, пустив ее в русскую землю, положили этим начало пчеловодству.

Сельские наши пчеловоды в день памяти святого Зосимы служат ему в церквах молебны и приносят в церковь медовые соты для освящения. В других местах еще есть обычай в этот же день кормить пчел просфорою, освященною накануне Благовещения, что делается будто бы по примеру самого преподобного Зосимы.

В день памяти этого угодника пчеловоды вынимают ульи из омшаника и выставляют на лето в пасеки. При этом почти повсюду ведется обычай ставить один улей среди других; он обыкновенно называется Зосимом; на нем поставляется образ святого Зосимы, который изображается здесь всегда с ульем пчел.

Известно, что древние русские монастыри, особенно на севере и северо-востоке, будучи прежде всего училищами благочестия, были в то же время весьма немаловажными рассадниками сведений по части хозяйственной.

Притом само занятие пчеловодством, один из важнейших промыслов Древней Руси, могло служить весьма существенным и приличным средством для обеспечения монастырей”. (Русский месяцеслов.

Крестьянин, Ростов-на-Дону. 29.04.1999)

Мед дал название соловецкому мылу

Мыло “Липовый мед” производится на Соловецких островах. Фото Ольги Никитиной (Соловки, 2017).

Уходовое туалентое мыло для тех, кто любит нежные, чуть сладковытые ароматы. Хорошо подойдет для умывания. Благодаря мацерату розы и меду бережно ухаживает за кожей лица.

“Нежное” – это основное слово в описании данного мыла, в состав которого входят омыленные масла кокоса, пальмы, касторки, пальмоядер, стеариновая к-та, оливы, виноградной косточки, подсолнечника, миндаля, хлопка.

Приготовлено на отваре липовых цветов, с добавлением их в верхнюю мягко-скрабящую часть мыла, сдобрено мацератом на пудре розы дамасской, медом дальневосточным, украшено бета-каротином и ароматическими экстрактами меда и липы. (Никитина Ольга. Соловецкая косметика. Инт. Юрий Серов. Спец. для онлайн-дайджеста “СоловкиЭнциклопедия”, Соловки. 15.11.2017)

Источник: http://www.solovki.ca/nature/solovki_bees.php

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.