Молитва в помощь погорельцам

Молитвы о сохранении дома от пожара

Молитва в помощь погорельцам

Тебя́, Бо́га, Отца́ Всемогу́щего, усе́рдно мо́лим о до́ме сем, живу́щих в нем и о всем иму́ществе, в нем находя́щемся: благослови́, освяти́ си́лою Свято́го Креста́, сохрани́ от о́гненного пла́мени, от уда́ра мо́лнии изба́вь и да́руй вся́кие бла́га.

Благослови́, Влады́ко, и освяти́ дом сей, как благослови́л Ты дом Авраа́ма, Исаа́ка, и Иа́кова, и да обита́ют в нем А́нгелы благослове́ния Твоего́; живу́щих же в нем от разжже́ния огня́, мо́лнии и злоумышле́ния диа́вольского сохрани́ и спаси́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Неопалимая Купина»1

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вная и пресла́вная чудеса́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́вши и вся́ко благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́вши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: сподо́би ны, немощны́я и гре́шныя, Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь святу́ю, град сей (или́: весь сию́, или́: оби́тель сию́), всю страну́ на́шу правосла́вную и вся ны, припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию и со умиле́нными слеза́ми Твоего́ заступле́ния прося́щия. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на нас, обурева́емых грехи́ мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Христу́ Го́споду проси́ти Его́ о поми́ловании и проще́нии: Тебе́ у́бо предлага́ем к Нему́ на умоле́ние, Ма́терь Его́ су́щую. Простри́ к Нему́, о Всеблага́я, богоприи́мнеи ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Его́ бла́гостию, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и добраго отве́та на стра́шнем суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, а́ще огне́м возгоря́тся до́мове на́ши, а́ще ли молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние да спаса́еми вееси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами, вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем, ве́чное же блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м пречестно́е и великоле́пое и́мя покланя́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Василию, Христа ради юродивому2

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, переблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не вопию́щия к Тебе́ и призыва́ющия имя́ Твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия Днесь к пречи́стому о́бразу Твоему́, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами Твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Никите Новгородскому3

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то, услы́ши нас, гре́шных раб твои́х, сте́кшихся днесь в свяще́нный храм сей, моля́щихся тебе́ и к свяще́нной твое́й ра́це притека́ющих и умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Но́вегра́де сем, и еди́ножды належа́щу бездо́ждию дождь моли́твами свел еси́, и па́ки гра́ду сему́, о́гненным пла́менем обстои́му, мо́литвою пла́мень о́гненный угаси́л еси́. И ны́не мо́лим тя, о святи́телю Христо́в Ники́то, моли́ся ко Го́споду е́же изба́вити Вели́кий Но́вград сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нский от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. Я́ко да избра́нных моли́тв твои́х ра́ди спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-o-soxranenii-doma-ot-pozhara.html

Молитва о дожде и сохранении от пожара

Молитва в помощь погорельцам

Молитва Каллиста, Патриарха Константинопольского

Владыко Господи Боже наш, моление Илии Фесвитянина любви ради его к Тебе исполнивший, и во время посылаемому земли дождю удержатися повелевый, таже паки молитвою его дождь плодоносный ей даровавый: Сам, Владыко всех, от самаго Твоего благоутробия умоляемь, дождь волен даждь наследию Твоему, и совершенная нами презрев, дожди Твоя низпосли на требующая и просящая места: возвесели лице земли, нищих ради людей Твоих, и младенцев и скотов, и иных всех, зане к Тебе чают, еже дати пищу им во благо время. Ты бо еси Бог наш, Бог еже миловати и спасати нас, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пророку Божию Илии

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли равноангельным житием твоим, пламеннейшею ревностию по Господе Бозе Вседержители, еще же знамении и чудесы преславными, таже, по крайнему благоволению к тебе Божию, преестественно восхищенный на огненней колеснице с плотию твоею на Небо, сподобльшийся беседовати с Преобразившимся на Фаворе Спасителем мира, и ныне в райских селениих непрестанно пребываяй и предстояй Престолу Небеснаго Царя! Услыши нас, грешных и непотребных (имена), в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, преспевати же во всяком деле блазе; да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней православней вере, к уставом Святыя Церкве и к заповедем Господним, непочтением к родителем и властем придержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий и избави вся грады и веси Отечества нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами, преславне, предержащии власти наша в велицем и многотруднем подвизе народоправления, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в стране нашей. Пособствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во учении и управлении, благочестие и крепость во искушениях, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко властем и усердное исполнение своих обязанностей; да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Святителю Никите Новгородскому.

О архиерею Божий, святителю Никито! Услыши нас грешных (имена), умиленно вопиющих: якоже седя на престоле святительства в Великом Новаграде сем, и единою, належащу бездожию, молитвою дождь свел еси, и паки граду сему огненным пламенем обдержиму, молитвою избаву подал еси, тако и ныне молим тя, о святителю Христов Никито: молися ко Господу, еже избавити ны от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, яко да изрядных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы пред иконами Божией Матери “Спорительница хлебов”

О Пресвятая Дево Богородице, Премилостивая Владычице, Царице Небесе и земли, всякаго дома и семейства христианскаго Благоустроительнице, труждающихся благословение, нуждающихся неистощимое богатство, сирых и вдовиц и всех людей Кормительнице! Питательнице наша, рождшая Питателя Вселенныя и Спорительнице хлебов наших: Ты, Владычице, ниспосылаеши Твое Матернее благословение градом нашим, селам и нивам и коемуждо дому, на Тя упование имущему. Темже с благоговейным трепетом и сокрушенным сердцем смиренно молим Тя: буди и нам, грешным и недостойным рабом Твоим, мудрая Домостроительнице, житие наше добре устрояющая. Всякое же сообщество, всякий дом и семейство во благочестии и православии, единомыслии, послушании и довольстве соблюди. Нищия и неимущия пропитай, старость поддержи, младенцы воспитай, всех вразуми преискренне взывати ко Господу: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. Сохрани, Пречистая Мати, люди Твоя от всякия нужды, болезни, глада, губительства, града, огня, от всякаго злаго обстояния и Всякаго нестроения. Обители нашей (веси), домам и семействам и всякой души христианстей и всей стране нашей исходатайствуй мир и велию милость, да славим Тя, Премилостивую Питательницу и Кормительницу нашу, ныне и присно, и во веки веков.Аминь.

Молитвы пред иконами Божией Матери “Живоносный Источник”

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Вышши еси всех Ангел и Архангел, и всея твари честнейши: помощнице еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих заступнице, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление.

О Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Владычице! Милостию Твоею спаси и помилуй православный народ наш, Великаго Господина и Отца нашего Святейшаго Патриарха Алексия, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и иноческий чин, власти и воинство и вся православныя Христианы ризою Твоею честною защити; и умоли, Госпоже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свыше на невидимыя и видимыя враги наша. О Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховныя, и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, и от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум и очи сердечныя, еже ко спасению, и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего, яко держава Его благословенна и препрославленна, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитвы пред иконами Божией Матери “Покров Пресвятой Богородицы”

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления; воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надеждо и Заступнице всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

О сохранении дома от пожара

Молитва

Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе, в нем находящемся: благослови, освяти силою Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии избавь и даруй всякие блага.

Благослови, Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака, и Иакова, и да обитают в нем Ангелы благословения Твоего; живущих же в нем от разжжения огня, молнии и злоумышления диавольского сохрани и спаси, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Неопалимая Купина”

О пресвятая и преблагословенная Мати сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа, припадаем и покланяемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивная и преславная чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице: сподоби ны, немощныя и грешныя, Твоего матерняго заступления и благопопечения; спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь святую, град сей (или весь сию, ими обитель сию), всю страну нашу православную, и вся ны, припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу просити Его о помиловании и прощении: Тебе убо предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его сущую: простри к Нему, о Всеблагая, богоприимнеи руце Твои, и предстательствуй за нас пред благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины, и добраго ответа на страшнем суде Его; в час же грознаго посещения Божия, аще огнем возгорятся домове наши, аще ли молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами, временнаго наказания Божия зде избегнем, вечное же блаженство райское тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя покланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков.

Блаженному Василию, Христа ради юродивому

О, великий угодниче Христов, истинный друже и верный рабе Всетворца Господа Бога, преблаженне Василие! Услыши ны, многогрешныя (имена), ныне вопиющия к тебе и призывающия имя твое святое, помилуй ны, припадающия днесь к пречистому образу твоему, приими малое наше и недостойное сие моление, умилосердися над убожеством нашим, и молитвами твоими исцели всяк недуг и болезнь души и тела нашего грешнаго, и сподоби ны течение жизни сея невредимо от видимых и невидимых врагов и безгрешно прейти, и христианскую кончину непостыдну, мирну, безмятежну, и Небеснаго Царствия наследие получить со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Святителю Никите Новгородскому.

О архиерею Божий, святителю Никито! Услыши нас грешных (имена), умиленно вопиющих: якоже седя на престоле святительства в Великом Новаграде сем, и единою, належащу бездожию, молитвою дождь свел еси, и паки граду сему огненным пламенем обдержиму, молитвою избаву подал еси, тако и ныне молим тя, о святителю Христов Никито: молися ко Господу, еже избавити ны от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, яко да изрядных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: https://www.pravmir.ru/molitva-o-dozhde-i-soxranenii-ot-pozhara/

Молитвы о помощи в трудной ситуации — самые сильные, какие читать

Молитва в помощь погорельцам

Каким бы надежным не казалось человеку его положение — он материально обеспечен, успешен, все идет прекрасно — в один момент может грянуть беда.

Священное Писание часто предупреждает, что земные блага являются временными и не дают защиты от проблем. Кого же просить о помощи в трудной ситуации? Молиться Богу, в первую очередь.

Какие молитвы лучше, кому еще можно их читать — узнаете из этой статьи.

Молитва о помощи в безвыходной ситуации Господу Богу

В Библии содержится много примеров того, что даже самые лучшие из людей иногда подвергались нападениям нечистой силы. Почему же Господь это допускает? А Он просто ждет, чтобы человек безоговорочно доверился ему. Тогда Он и начнет разрушать вражеские планы один за другим.

Бог — не автомат с чудесами, но даже к автомату надо подойти и бросить монетку, а человек должен выразить свое желание получить защиту. Сделать это просто — прочесть молитву о помощи в трудной ситуации.

«В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего.

Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь.»

Довольно часто происходит так, что желание человека не совпадает с тем, что приготовил для него Бог. Многие рассматривают молитву как возможность «уговорить» Творца сделать что-то по-своему.

Только вряд ли такой план сработает — он может лишь вызвать гнев Бога, Который перестанет внимать голосу непокорного. Бывает, что люди все равно поступают по-своему, но это заканчивается печально.

Так стоит ли настаивать и стремиться к тому, что всемогущий повелитель небес считает ненужным для вас?

Важно перед молитвой настроить душу на смирение, принятие неизбежного. Ведь бывают ситуации, от которых нельзя уклониться.

И просить о том, чтобы случилось волшебство, не стоит — этого не будет. Лучше попросить мудрости, терпения и сил. Для этого хорошо пользоваться такой известной библейской книгой, как Псалтирь.

В ней можно найти молитвы для помощи в любой ситуации, какой бы тяжелой она не была.

 • Читать псалмы можно на русском языке.
 • Читать можно любое количество псалмов, хоть сутки напролет.
 • Во время чтения Псалтири можно сидеть.

Все псалмы адресованы к Богу, некоторые их них являются хвалебные, другие пророческими, но можно подобрать любой, который соответствует внутреннему состоянию души. Она обязательно исцелится Словом Божиим.

Молитва в трудную минуту Богородице

По православному преданию, Божия Матерь каждый день ходит по земле, помогая несчастным, больным, сиротам. Всякий, кому необходима помощь в жизни, может обратиться к Богородице. Существует огромное количество (несколько сотен) икон, которым приписываются различные свойства.

 • «Владимирской» — молятся об укреплении веры, о защите от врагов, о процветании России.
 • «Всецарица» — ее просят об избавлении от раковых заболеваний.
 • «Грузинская» — молятся при наличии проблем со слухом и зрением.
 • «Державная» — дарит душевную радость, учит любить ближних.
 • «Казанская» — благословляет вступающих в брак, помогает в трудную минуту (при любых проблемах).
 • «Неопалимая купина» — принято вешать в доме, чтобы защитить его от пожара.

Царица моя Преблагая, Надежда моя, Богородица, Приют сирот и странников Защитница, скорбящих Радость, обиженных Покровительница! Видишь мою беду, видишь мою скорбь; помоги мне, как немощному, направь меня, как странника. Обиду мою знаешь: разреши ее по Своей воле. Ибо не имею я иной помощи, кроме Тебя, ни иной Защитницы, ни благой Утешительницы – только Тебя, о Богоматерь: да сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь.

Земная жизнь Приснодевы была полна обычных житейских горестей. Когда она еще была совсем юной девочкой, ее родители умерли — ведь они были очень старыми, когда Господь подарил им радость материнства.

Дева Мария была рада жить при иерусалимском храме, но в один прекрасный день ее решили выдать замуж. Брак был формальностью и совершался для того, чтобы у молодой невинной девушки была крыша над головой.

И она покорно приняла волю Божию, хотя совсем не хотела покидать обитель, где она могла изучать Писания и молиться. Для нее наступила пора обычных земных забот.

А когда появился Младенец, ей суждено было пройти рядом с Ним по крестному пути и наблюдать, как Сын умирает на кресте, не имея никакой вины.

Сколько же терпения, смирения и любви живет в сердце Божией Матери? Никогда она не проигнорирует прошения обездоленных, каждый может рассчитывать на ее поддержку.

Молитвы святым о помощи

В любой ситуации, даже если она кажется безвыходной, можно поехать в храм, приложиться к святыням, заказать молебен, на душе станет легче. Можно обратиться и к угодникам Божиим, которые известны святой жизнью и чудотворениями. Кому молиться?

Святой князь Даниил Московский. Его мощи покоятся в Даниловом монастыре в центре Москвы. Особенно помогает в проблемах с жильем, которые сегодня возникают у многих.

Некоторые верующие обретали собственные квартиры после усердных молитв к святому. Помогает построить отношения с начальством, защитит от несправедливых нападок.

Оказывает покровительство и во всей христианской жизни.

Сергий Радонежский. Самый известный русский святой. Через него можно получить помощь от Бога — избавиться от разных физических хворей, помогает молитва и тем, кто не может справиться с учебой, освоением новых для себя специальностей. Конечно, в случае сомнений, желания преступить одну из заповедей, следует также обратиться к этому святому.

Он известен как великий учитель христианства, хотя и не оставил письменных работ, но жил, как древние библейские пророки. Проводил все дни в работе, молитве, заботах о ближних.

Спиридон Тримифунтский. Древний святой, почитаемых во всех христианских церквях. Мощи его сохранены нетленными. Родился в Греции, был обычным пастухом. Прославился даром чудотворения еще при жизни. Считается, что до сих пор ходит по земле, оказывая помощь страждущим — каждый год на нем оказываются башмаки со стертыми подошвами.

Святой Спиридон Тримифунтский

Помогает вести предпринимательскую деятельность, провести сделки с недвижимостью, безработные молятся ему об обретении достойного трудового поприща.

В любой ситуации можно обратиться к своему Ангелу Хранителю, также к тому святому, чье имя вы взяли при крещении. Не столько важен текст, который будет произноситься. Можно обратиться к небу и своими словами. Как сделать любую молитву сильной? Для этого, конечно, необходима вера в то, что Господь может и хочет вам помочь. Ведь он — любящий Отец для всех людей.

Также не следует требовать, выдвигать ультиматумы. Надо попробовать разобраться в причинах произошедшего, попросить прощения за все сделанные ошибки (у всех они есть). И тогда уже просить помощи — содействия, утешения, понимания того, что необходимо предпринять.

Всегда надо помнить — тем, кто любит Бога, все дается на пользу, даже испытания.

Молитвы о помощи в трудной ситуации — самые сильные, какие читать was last modified: Октябрь 16th, 2017 by Bogolub

 1. /
 2. Молитвы
 3. /
 4. Молитвы о помощи в…

Загрузка…Читайте далее:

 • Молитва Матроне Московской о помощи в делах, работе…Молиться о помощи в деньгах — можно и нужно! … Но молитвы о помощи не запрещены, просить у святой хорошего здоровья можно. … Но часто так бывает, что хорошим людям долго не везет — трудно встретить того, кто тебя понимает. … В семье бывают разные ситуации. Иногда один из супругов решает уйти из семьи.

Источник: https://bogolub.info/molitvy-o-pomoshhi-v-trudnoj-situacii/

Молитва о помощи пострадавшему

Молитва в помощь погорельцам

Чудотворные слова: молитва о помощи пострадавшему в полном описании из всех найденных нами источников.

Господи, Боже Вседержителю, согреших на небо и пред Тобою и уже несмь достоин нарещися сын Твой, ниже наименовать славное имя Твое грешными устами моими, потому что я сделал себя недостойным неба и земли, прогневав Тебя, благаго Владыку! Недостоин я просить себе прощения, Господи, ибо много раз давал обещание покаяться – и делался лжецом, не исполнившим обещания, много раз уже восставлял Ты меня, но я снова падал самоохотно. Сам на себя произношу приговор и признаюсь, что достоин я всякаго наказания и мучения.

Умоляю Тебя, Господи, не отвергни меня от лица Твоего и не отступи от меня, чтобы не погибнуть мне. Ныне припадаю к Тебе, умоляя: помоги мне, уклонившемуся с пути правды.

Излей на меня щедроты Твои, как на блуднаго сына, потому что осрамил я жизнь свою, расточив богатство благости Твоей. Помилуй меня и не презри меня по причине непотребной жизни моей.

Помилуй меня, как мытаря, как разбойника: он на земле был отвержен всеми, но Ты принял его и сделал жителем рая сладости.

Милостиво приими молитву мою о примирении с Тобою и, по благости Твоей, даруй мне жизни в пришествие Твое; и да посрамится лукавый, когда увидит, что помиловала меня правда Твоя. Даруя прощение, Господи, пошли и силу; обрати меня так, чтобы и жить мне по святей воле Твоей.

Сколько раз посещал Ты омраченный ум мой, но я снова возвращаюсь на худшее! Весь прихожу в трепет, размышляя о сем, и снова препобеждает меня сласть греховная. Как перечислю все дары благодати Твоей, Господи, какие получил я, жалкий, но обращал и обращаю в ничто своим нерадением! Тысячами даров исполнял Ты меня, а я, бедный, воздаю Тебе тем, что противно Тебе.

Но Ты, Господи, поелику в Тебе море долготерпения и бездна у Тебя благоутробия, не дозволяй посечь меня, как безплодную смоковницу.

Не восхищай меня, неготоваго, не поемли не возжегшаго еще светильника, не бери отсюда не имеющаго у себя брачного одеяния, но, как благий Человеколюбец, помилуй меня, дай мне время на покаяние и пред страшным, неподкупным престолом Твоим не поставь душу мою обнаженною, как жалкое позорище безславия.

Ты, Господи, Спасителю мой, Сыне Бога истиннаго, как Сам знаешь и как Сам хочешь, по единой благости Твоей, туне обрати меня от пребывающего во мне греха и спаси от погибели.

Молитвенное прошение о помощи Божией в исправлении жизни и утверждении в добродетели св. Иоанна Кронштадтского

Сколько раз, о Владыко Господи Иисусе, обновлял Ты легкомысленно растлеваемое грехами моими естество мое! Нет тому числа и меры! Сколько раз Ты изымал меня из пещи, горящей у меня внутри, из пещи страстей многоразличных, из пропасти уныния и отчаяния! Сколько раз одним именем Твоим, с верой мною призываемым, обновлял Ты мое растление сердечное! Сколько раз совершил это через животворящие Тайны. О, Владыко! Милостям Твоим ко мне грешному, поистине, нет числа и меры. Что же я принесу Тебе, или что воздам Тебе за безмерные Твои ко мне благодеяния, Иисусе, Животе мой и легкость моя! Да буду я осмотрителен в путях моих по благодати Твоей, ибо Тебе приятны все осмотрительные в пути, как Ты Духом Своим устами отца нашего, Давида, рекл еси; постараюсь быть верным Тебе, смиренным, кротким, нераздражительным, незлобивым, долготерпеливым, трудолюбивым, милостивым, щедрым, нелюбостяжательным, послушным. Господи, Сила всемогущая! Утверди немощную душу мою во всякой добродетели! На недвижимом камени заповедей Твоих утверди слабое для всякого добра сердце мое! Господи! И я ежедневно опытно познаю, что без Тебя я ничто; что без Тебя не могу творить никакого добра; без Тебя одно зло во мне в разных его видах; без Тебя я сын погибельный. О, пренеизреченная Благостыня! Исполни благостью Твоей сердце мое! Паче же всего молю: даруй мне любить Тебя всем сердцем моим и ближнего моего, яко себе. Да не буду я злобен, горд, презорлив, непокоен, но да буду незлобив, смирен, почтителен с нежностью и послушен.

На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век: правдою Твоею избави мя и изми мя. Приклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя, буди ми в Бога Защитителя, и в дом прибежища, еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имене Твоего ради наставиши мя, и препитаеши мя.

Изведеши мя от сети сея, юже скрыша ми, яко Ты еси Защититель мой, Господи. В руце Твои предложу дух мой: избавил мя еси, Господи Боже истины. Возненавидел еси хранящия суеты вотще: аз же на Господа уповах.

Возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей, яко призрел еси на смирение мое, спасл еси от нужд душу мою, и неси мене затворил в руках вражиих, поставил еси на пространне нозе мои. Помилуй мя, Господи, яко скорблю: смятеся яростию око мое, душа моя и утроба моя.

Яко исчезе в болезни живот мой и лета моя в воздыханиих, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася. От всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим: видящий мя вон бежаша от мене.

Забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, Яко слышах гаждение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на Тя, Господи, уповах, рех: Ты еси Бог мой. В руку Твоею жребии мои: избави мя из руки враг моих и от гонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостию Твоею.

Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя: да постыдятся нечестивии и снидут во ад. Немы да будут устны льстивыя, глаголющия на праведнаго беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоея, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими.

Скрывши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческа, покрыеши их в крове от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою во граде ограждения. Аз же рех во изступлении моем: отвержен есмь от лица очию Твоею: сего ради услышал еси глас молитвы моея, внегда воззвах к Тебе. Возлюбите Господа, вси преподобнии Его, яко истины взыскает Господь, и воздает излише творящим гордыню. Мужайтеся, и да крепится сердце ваше, вси уповающии на Господа.

Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене. Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего.

Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах. Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною.

Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася и сташа. И ближнии мои отдалече мене сташа; и нуждахуся ищущии душу мою, и ищущии злая мне, глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аз же, яко глух, не слышах, и яко нем, не отверзаяй уст своих. И бых, яко человек не слышан, и не имый во устех своих обличения.

Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи, Боже мой! Яко рех, да не когда порадуютмися врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша. Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии мя без правды.

Воздающии ми злая возблагая, оболгаху мя, зане гонях благостыню. Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господи спасения моего!

Молитва за здравие больного человека, самая сильная

Самая сильная молитва за здравие больного человека – это молитва, произнесенная с глубокой верой, искренностью и чистосердечием. Такая молитва работает даже на расстоянии, часто творит настоящие чудеса, порою оказываясь сильнее самых дорогостоящих медицинских препаратов.

Читать молитву за здоровье больного разрешается как в стенах храма, так и у себя дома, перед иконами святых.

Просить о здравии и исцелении от болезни можно и за себя, и за своих родных и близких людей (родителей, детей, мужа, жену, других родственников и друзей).

Однако перед обращением к святым с просьбой нужно обязательно удостовериться, что заболевший был крещен в церкви. Конечно, ничто и никто не запрещает молиться за здравие человека не крещенного, но в этом случае эффективность может значительно снизиться.

Помочь больному исцелиться от своей хвори может не только самый сильный молитвенный текст, но и церковный молебен за здравие.

Он произносится священнослужителями в пределах богослужебного здоровья по предварительной просьбе заказчика. Заказывать молебен можно ежедневно, либо на месяц, либо на 40 дней.

В любом случае, он значительно повышает шансы поверженного заболеванием человека на выздоровление.

Любая молитва – это положительный энергетический посыл, обладающей большой силой и дающий веру в излечение, надежду на светлое будущее. Она позволяет передать больному позитивный настрой, в ходе которого состояние его здоровья начинает постепенно улучшаться, а недуг его – потихоньку отступать.

Часто течение болезни ухудшается из-за отсутствия у больного душевного равновесия – можно сказать, человек болеет душой. Молитва же о здравии, в этом случае, улучшает душевное состояние заболевшего, возвращает ему утерянный покой, помогает справиться с терзающими страхами и сомнениями.

Каким святым молиться о здоровье больного?

С молитвенными словами о здравии больного верующие чаще всего обращаются к самому Господу, к Пресвятой Богородице, к Блаженной старице Матроне Московской и к Николаю Чудотворцу.

Причина, по которой люди молятся за здравие Всевышнему и Богоматери, понятна и без разъяснения: в иерархической лестнице Высших сил они занимают самые верхние позиции.

В руках Господа сосредоточена судьба всего живого на Земле, в том числе и человечества.

Пресвятая Богородица, давшая этому грешному миру Спасителя, всегда являлась заступницей слабых, укрывала их своих надежным материнским крылом.

К Матронушке и Николаю Угоднику верующие обращают свои просьбы потому, что эти святые в православном христианстве являются одними из наиболее любимых и почитаемых.

Ещё при земной своей жизни Блаженная Матрона и Николай Чудотворец прославились своим даром врачевания, немалому количеству людей помогли обрести чудо исцеления.

Свидетельство тому – тысячи историй, записанных в церковных книгах и на православных сайтах (Матрона Московская), сохранившихся в древних рукописях, в христианских легендах и преданиях (Николай Угодник).

Высшим силам об исцелении

Особенность данной молитвы в том, что в ней идет обращение не к какому-то определенному представителю Высших сил, а ко всем: к самому Господу, к Богоматери, ко всем святым и ангелам.

Именно поэтому она считается одной из наиболее сильных молитв. Читать её, по возможности, лучше в стенах храма. Вместо скобок необходимо называть имя больного, которому требуется излечение от хвори.

Текст следующий:

Молитвы с просьбой об исцелении и здоровье, адресованные Господу Богу, читать следует перед иконой Спасителя, при зажженных свечах. Делать это можно как в церкви, так и у себя дома, если возможности посетить храм, в силу каких-либо причин, пока не имеется.

Первую молитву, текст которой представлен ниже, можно читать как для себя, так для своего родного или близкого человека. Словосочетания “Божья раба” можно заменить на “Божий раб”, вместо скобок называть имя захворавшего человека. Слова:

Другая молитва, обращенная к Богу, также считается одной из наиболее сильных. В ней просят о выздоровлении. Сила можно многократно увеличить, заказав в храме сорокоуст о здравии.

Пресвятой Богоматери

Первая молитва, адресованная Пресвятой Деве Марии, дает крепкое здоровье. Читать её также разрешается как в церкви, так дома, и обязательно – перед святым образом Богоматери. Молитвенные слова произносить можно для себя, для людей родных и близких.

Молитвенное правило второй молитвы о здравии, обращенной к Богородице, схоже с молитвенным правилом первой. Для произнесения этого текста обязательное условие – чтобы больной был крещенным. Желательно читать этот священный текст перед иконой Божьей Матери “Всех скорбящих радость”.

Матроне Московской

Блаженную старицу Матрону просить о здоровье и исцелении можно с помощью универсальной молитвы, известной каждому глубоко верующему человеку. Текст её уже неоднократно мелькал на нашем сайте, но приведем его еще раз:

Существует еще одна специальная молитва, с помощью которой просят Матронушку о здоровье. Слова в ней такие:

Молитвы Блаженной Матроне также читать необходимо перед ее ликом. Только вот не в каждой церкви можно отыскать икону Матронушки. Но вы можете без труда выйти из ситуации, если купите икону с изображением святой старицы себе домой и станете молиться дома. Матрона обычно никому не отказывает в помощи, ибо дала обещание помогать людям и после своей смерти.

Для повышения эффективности Церковь рекомендует перед ее произнесением окружить себя добрыми поступками: подавать милостыню, помогать всем нуждающимся, вносить пожертвования в храм. Матрона Московская обязательно оценит ваше милосердие и великодушие.

Николаю Угоднику

Николаю Чудотворцу молятся те, кто желает избавиться от недугов и обрести здоровье. Молитва читается перед образом святого старца (как в храме, так и дома). Читать молитвенный текст разрешается и для себя, и для своих родственников и близких, вместо скобок подставляя имя больного человека.

Обращаясь к представителям Высших сил об исцелении и здоровье, нельзя отказываться от медикаментозного лечения и всех необходимых медицинских обследований. Нужно помнить о том, что Высшие силы иногда помогают нам через других людей. Поэтому произнесение молитв и медицинское лечение должны идти параллельно, служить дополнением друг к другу, а не противостоять.

Очень хорошие молитвы, все доступно и понятно. Спасибо большое!

прошу всех СВЯТЫХ помогите моей доченьке стать на ноги после болезни,дай ГОСПОДИ.ей здоровья и семейного тепла

Сказано же: молитесь в храме или у себя дома! Но не на сайте же в интернете! Молиться надо интимно, сокровенно разговаривая с Господом и со Святыми, но не со всем миром, а тем более, посторонними людьми…!

Недавно перенесла серьезную операцию. Прохожу сейчас реабилитационный период, очень тяжело. Начала ежедневно молиться об излечении и здоровье. Чувствую, что становится после молитв намного легче.

Спасибо!Читала и молилась от сердца!

Источник: https://xn----7sbbfci5axihjbex1akd5ezi.xn--p1ai/molitva-o-pomoshhi-postradavshemu/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.