Молитва отче наш перевод с греческого

Содержание

Молитва на греческом отче наш

Молитва отче наш перевод с греческого

Новая статья: молитва на греческом отче наш на сайте святая-молитва.рф – во всех подробностях и деталях из множества источников, что удалось нам найти.

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου

ἐλθετω ἡ βασιλεία σου

γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

εἰς τοὺς αἰῶνας

Аясси́то то о́нома́ су

Элсэ́то и васили́а су

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин

Ayassíto to ónomá su

Elséto i vasilía su

Yenisíto to félimá su os en uranó ke epí tis yís

Ton árton imón ton epiúsion dos imín símeron

Ke áfes imín ta ofelímata imón os ke imís afíemen tis ofilétes imón

Ke mí isenégis imás is pirazmón, allá ríse imás apó tu ponirú.

Библия – Слово Божье

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,

французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

Примерная транскрипция и перевод

(для понимания аутентичного звучания, прослушайте аудиозапись молитвы)

ПАтер имОн —- Отец наш

О ен тис Уранис —- В небесах

АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое

ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое

ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя

Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле

Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный

Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня

Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши

Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили

Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим

ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение

Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого

Транскрипция и перевод

АгиастАто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое

ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое

Тон Артон имОн тон эпИусион дИду имИн то кат имЕран —- хлеб наш насущный подавай нам на каждый день

Ке Афес имИн тас амартИас имОн —- и прости нам грехи наши

Ке гар аутОй афИомен пантИ офИлонти имИн —- ибо и мы прощаем всякому должнику нашему

Ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- и не введи нас в искушение.

Оригинал молитвы “Отче наш” на греческом с транскрипцией и переводом (мои)

Нюансы чтения некоторых букв:

‛ – надбуквенный знак густого придыхания, даёт звук «х», произносите его максимально мягко и легко, не голосом, а самим выдохом (как украинское «г»); обозначение h

η – нечто среднее между «э» и «ы», старайтесь произнести эти два звука максимально слитно, издавая звук «э», складывайте губы, как если бы хотели произнести звук «ы» (как французское «é»); обозначение (эы)

θ – шепелявое «с», произнося, прикладывайте кончик языка к верхним зубам, (также как в английском «th»); обозначение th

Некоторые нюансы произношения:

«λε» – читается «льэ», а не «ле»; нет привычного для русского языка сочетания – после мягкого «ль» идет чистое «э»; так же и в остальных сочетаниях «л» с гласными

Отец наш, который еси на небесах,

пусть освящается имя Твоё,

(пусть) придёт царствие Твоё,

гэнэth(эы́)тоо то thэль(эы)ма су

(пусть) исполнится воля Твоя,

h о́ос эн урано́о кай э́пи т(эы)с г(эы)с

как на небесах, так и на этой земле.

тон а́ртон h(эы)мо́он тон эпиу́сьйон досh эми́н с(эы́)мэрон

Хлеб наш надсущный дай нам сегодня

кай а́фэс h(эы)ми́н та офейл(эы́)мата h(эы)мо́он

и оставь нам долги наши,

h о́ос кайh (эы)мэ́йс афи́камэн тойс офейльэ́тайс h(эы)мо́он

(также) как и мы оставили должникам нашим.

кай м(эы) эйсэнэ́нк(эы)с h(эы)ма́с эйс пэйрасмо́н

И не подвергай нас искушениям,

а́лльаh р(ию́)сай h(эы)ма́с а́по ту пон(эы́)ру ам(эы́)н

но спаси нас от злого. Да будет так./Слово моё твердо.

Важные нюансы смысла:

Определённый артикль перед словом «земля» даёт чёткое понятие, что мы освящаем именем Бога вполне конкретную землю, которая, в зависимости от восприятия молящегося, может быть его Родиной, континентом, на котором он чувствует себя своим или вообще миром его проживания. Сочетание «эта земля» подразумевает, что земель (и миров) может быть много. Такой подход помогает нам не задирать нос в чувстве собственной исключительности и не ограничивать Вселенную калиткой своего забора.

Хлеб, который просят у Бога, не насущный, а над-сущный. В древнееврейском и в древнегреческом есть очень близкие по значению глаголы, один из которых переводится «существовать», другой – «жить».

Существуют преимущественно в неоформленном виде, всё нематериальное может только существовать. Живут же только люди, разные животные, растения. Живущие смертны, но в символично-философском значении «жизнь» ставилась в языке на порядок выше и лучше «существования».

Поэтому хлеб, который над существованием, это хлеб жизни. Здесь Ешуа намекает на Бога в лице себя.

Обращающиеся просят оставить им долги в такой степени, в которой они оставили своим должникам. А не оставляют. Совершенная форма глагола даёт понять, что от того, насколько качественно ты простил кого-то, настолько качественно простят и тебя. (Если простят. Вынудить к гарантии Бога практически невозможно.) Это побуждает думать и действовать уже сейчас и хорошо, а не потом и на хип-ляп.

В конце идёт просьба избавить от злого. От всего злого и плохого, что есть в мире. А в русском переводе – «от Лукавого», да ещё и с большой буквы. Поэтому пошло впечатление, что просим избавить от главного соперника Бога за наши души.

Возможно, это оправдано с точки зрения аналогии, что всё злое идёт как раз оттуда. Но тем не менее в оригинале молитвы не упоминается о Люцифере. И правильно, потому что мы сами можем наворотить такого, что не снилось никаким чертям.

Избавление от злого – это ещё и избавление от злого в нашей собственной душе и зла наших собственных действий.

Источник: https://xn----7sbbfc9auhszmg5nc.xn--p1ai/molitva-na-grecheskom-otche-nash/

Молитва на греческом языке отче наш

Молитва отче наш перевод с греческого

Религиозное чтение: молитва на греческом языке отче наш в помощь нашим читателям.

Священные тексты на иврите, арамейском, греческом, латинском, коптском,

французском, английском, немецком, итальянском, церковно-славянском и русском языках.

Примерная транскрипция и перевод

(для понимания аутентичного звучания, прослушайте аудиозапись молитвы)

ПАтер имОн —- Отец наш

О ен тис Уранис —- В небесах

АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое

ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое

ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя

Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле

Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный

Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня

Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши

Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили

Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим

ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- И не введи нас в искушение

Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого

Транскрипция и перевод

АгиастАто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое

ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое

Тон Артон имОн тон эпИусион дИду имИн то кат имЕран —- хлеб наш насущный подавай нам на каждый день

Ке Афес имИн тас амартИас имОн —- и прости нам грехи наши

Ке гар аутОй афИомен пантИ офИлонти имИн —- ибо и мы прощаем всякому должнику нашему

Ке ми исенЕнкис имАс ис пирасмОн —- и не введи нас в искушение.

Молитва Отче наш на греческом языке

Здравствуйте! Как вы знаете, традиционно Россию и Грецию связывает, кроме всего прочего, и одна религия. Почти 98% греков, как говорит статистика, считают себя православными христианами.

Поэтому сегодня рассмотрим молитву «Отче наш» на греческом языке, а также другие православные тексты и молитвы наа греческом с транскрипцией и в некоторых случаях с переводом. Большинство из них российские верующие знают на церковнославянском языке. Но многие люди, изучающие греческий язык, хотят научиться на нем читать молитвы, стихи. Эта статья вам в помощь!

Отче наш на греческом — Πάτερ ημών — Патэр имон

ο εν τοις ουρανοίς,

αγιασθήτω το όνομα Σου.

Ελθέτω η βασιλεία Σου.

Γενηθήτω το θέλημα Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον.

Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,

ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν,

αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

О эн тис уранИс

Тон Артон имОн тон эпиУсион д ос имИн сИмерон.

Ке Афес имИн та офилИмата имОн,

Ос ке имИс афИэмэн тис офилЕтэс имОн.

Ке ми исэнЭнгис имАс ис пиразмОн,

АллА рИсэ имАс апО ту понирУ.

Отче наш на греческом слушать

Обратите внимание на произношение: в транскрипции я отмечаю согласные θ и δ, сложные в произношении, соответственно буквами ф и д . Напомню для изучающих греческий язык, что θ произносится как глухое th в английском языке, а δ — как звонкое th .

Ударные гласные в греческих такстах отмечены ударением, в русской транскрипции я выделяю их заглавными буквами.

Следующим рассмотрим «Символ Веры» — этот текст не является собственно молитвой, а скорее гимном, прославлением веры.

Символ веры — Το σύμβολο της πίστεως — То символо тис пистэос

Πιστεύω εις ένα Θεόν,

ποιητήν ουρανού και γης,

ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν,

τον Υιόν του Θεού τον μονογενή,

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα

προ πάντων των αιώνων.

εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα,

ομοούσιον τω Πατρί,

δι’ ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι’ ημάς τους ανθρώπους

και δια την ημετέραν σωτηρίαν

κατελθόντα εκ των ουρανών,

και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου,

και Μαρίας της Παρθένου,

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών

επί Ποντίου Πιλάτου,

και παθόντα, και ταφέντα.

Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόνται εις τους ουρανούς,

και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης

κρίναι ζώντας και νεκρούς,

Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,

το εκ του Πατρός εκπορευόμενον,

το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον

το λαλήσαν διά των Προφητών.

Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν,

και Αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών,

και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

пиитИн уранУ ке ЙИс,

оратОн тэ пАндон ке аОратон.

Ке ис Эна КИрион ИисУн ХристОн,

Про пандОн тон эОнон.

омоУсион то ПатрИ,

Эпи ПонтИу ПилАту,

Ке анастАнда ти трИти имЭра катА тас ГрафАс.

Ке катэзОмэнон эк д эксиОн ту ПатрОс.

крИнэ зОндас ке нэкрУс,

у тис ВасилИас УК Эстэ тЭлос.

Ке ис то ПнЭвма то Айион, то КИрион, то ЗоопьОн,

То эк ту ПатрОс экпоревОмэнон, то син ПатрИ ке иО симпроскинУмэнон

Ке апостоликИн экклисИан.

ОмологО эн вАптизма ис афЭсин амартиОн.

ПросдокО анАстаси нэкрОн,

Ке зоИн ту мЭллондос эОнос.

Богородице Дево — Θεοτόκε Παρθένε — Ф еотоке Пар ф энэ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των ψυχών ημών.

Ф еотОке Пар ф Энэ, хЭре кехаритомЭни МарИа, о КИриос мэтА Су. ЭвлойимЭни Си эн йинэксИ, ке эвлойимЭнос о карпОс тис кильАс Су, Оти СотИра Этекес, тон психОн имОн.

Богородице Дево на греческом языке поют монахи Святоафонского монастыря Симонопетра.

Богородице Дево — перевод на русский язык

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших» – молитвословие, прославляющее Матерь Божию. Текст с сайта http://azbyka.ru/ .

Детская молитва Богородице на греческом языке

Παναγιά μου Δέσποινα

και του Χριστού μητέρα

σε σέναν παραστέκουμαι

την νύχταν και τη μέρα.

Πέφτω κάμνω το σταυρόμ μου

άρμαν έχω στο πλευρόμ μου

δούλος του Θεού λογιούμαι

και κανένα δε φοβούμαι.

Ке ту ХристУ митЭра

Сэ сЭнан парастЭкомэ

Тин нИхтан ке тин мЭра.

ПЭфто кАмно то ставрОм му

Арман Эхо сто плеврОм му

ке канЭна дэн фовУмэ.

Мой перевод на русский язык

Госпожа моя Богородица

Я с тобой рядом

Ложусь и крещусь

Со мной защита рядом

Раб божий называюсь

И никого не боюсь.

Молитва Царю Небесный — Βασιλεύ Ουράνιε — ВасилЕв урАниэ

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε,

το Πνεύμα της αληθείας,

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

ελθέ και σκήνωσον εν ημίν

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος

και σώσον, Αγαθέ τας ψυχάς ημών.

ВасилЕв урАние, парАклитэ,

О пандахУ парОн ке та пАнда плирОн,

Молитва Святому Духу (перевод):

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Текст с сайта http://azbyka.ru/.

Молитва преподобного Паисия Великого

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δός μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μή μ΄εγκαταλείπεις. Μή φεύγεις μακρυά μου. Άπλωσε το χέρι Σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για Σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά Σου.

Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι γι΄αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε απ΄το νου μου κάθε βρώμικο, αισχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λησμοσύνη, την αναισθησία, την πώρωση. Κύριε, που είσαι σπλαγχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου.

Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή.

КИриэ ИисУ ХристЭ, ф эЭ му, д оз му ти симэринИ мЭра ага ф И, анамАртити ке ка ф арИ. КИриэ, ми мэнгаталИпис. Ми фЭвйис макриА му. Аплосэ то хЕри су ке вои ф исЭ мэ. КИриэ, стИриксЭ мэ ке фИтэпсэ стин кардиА му тин агАпи ке то мэгало сэвазмО я сЭна.

КИриэ, д И д аксЭ мэ на зо катА то Айио Ф элимА су. КАмэ, КИриэ, на синэс ф Аномэ тис амартИэз му ке на липАмэ яфтэс. Элев ф Эросэ мэ апО кА ф э психикО ке соматикО пиразмО.

Д иОксэ ап то ну му кА ф э врОмико, эсхро и анипОтакто логизмО. КИриэ, воИ ф исЭ мэ на вгАло апО мЭса му тин амЭлиа, тин лИпи, тин лизмосИни, тин анэс ф эсИа, тин бОроси. КИриэ, пу Исэ сплахникОс, элеисЭ мэ ке синхОресэ Олес тис аномИэз му.

Ке кАмэ на зо мэ исихИа, мэ мэтАниа, мэ эксомолОгиси ке мэ пИсти ка ф арИ.

Перевод на русский язык (перевела сама, не нашла официального перевода)

Господи Иисусе Христе, Боже мой, дай мне сегодняшний день добрым, безгрешным и чистым. Господи, не оставляй меня. Не уходи далеко от меня. Протяни руку свою и помоги мне. Господи, поддержи меня и посей в моем сердце любовь и большое уважение к тебе. Господи, научи меня жить по твоему желанию. Сделай так, Господи, чтобы я осознавал мои грехи и жалел о них.

Освободи меня от всякого духовного и телесного соблазна. Изгони из моего ума каждое грязное, стыдное и непослушное рассуждение. Господи, помоги мне изгнать из себя небрежность, грусть, забывчивость, бесчувственность, чёрствость. Господи, ты сострадателен, помилуй меня и прости мне все мои прегрешения.

И сделай, чтобы я жил в спокойствии, в раскаянии, в исповеди и с чистой верой.

Греческие тексты молитв взяты с сайта http://www.paidika.gr/, для изучающих греческий язык рекомендую этот сайт. Там есть детские стишки, игры, молитвы на греческом языке. Для начинающих вполне подойдет, но переводов там, понятно, нет.

Источник: https://xn-----6kccgdvsdzky9au.xn--p1ai/molitva-na-grecheskom-yazyke-otche-nash/

Молитва Отче наш: текст на русском языке полностью

Молитва отче наш перевод с греческого

В православной культуре существует множество различных канонов и обычаев, которые для многих некрещенных людей могут показаться весьма необычными. Однако молитва «Отче наш» — это то самое религиозное обращение, слова в котором знакомы всем и каждому не понаслышке.

«Отче наш» на церковнославянском языке с ударениями

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х!

Да святи́тся имя Твое́,

да прии́дет Ца́рствие Твое́,

да бу́дет во́ля Твоя,

я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги наша,

я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;

и не введи́ нас во искуше́ние,

но изба́ви нас от лука́ваго.

Молитва «Отче наш» на русском языке полностью

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

https://omolitvah.ru/wp-content/uploads/2018/06/molitva-otche-nash.mp3

Толкование молитвы «Отче наш»

Происхождение «Иже еси на небесех» имеет давнюю многовековую историю. В Библии упоминается о том, что автором молитвы Господня является сам Иисус Христос. Она была дана им тогда, когда он находился еще при жизни.

За время существования Отче наш, многие священнослужители выражали и продолжают выражать своё мнение о главном смысле, который изложен в данной молитве. Их толкования при этом сравнительно отличаются друг от друга.

И в первую очередь это связано с тем, что в содержании этого священного и глубокомысленного текста заложен очень тонкий, но при этом важный философский посыл, который может быть воспринят каждым человеком абсолютно по-разному.

При этом сама молитва по сравнению с другими является достаточно короткой. Поэтому выучить её может каждый!

Молитва «Отче наш» составлена таким образом, что весь ее текст имеет особую структуру, в которой предложения разделяются на несколько смысловых частей.

 1. В первой части говорится о прославлении Бога. Во время её произнесения, люди обращаются к Всевышнему со всем признанием и уважением, думая о том, что это главный спаситель всего рода человеческого.
 2. Вторая часть подразумевает индивидуальные просьбы и пожелания людей направленные Богу.
 3. Заключение, которое завершает молитву и обращение верующих.

Проанализировав полностью весь текст молитвы, интересной особенностью окажется тот факт, что за время произнесения всех её частей, людям предстоит семь раз обратиться со своими просьбами и пожеланиями к Богу.

А для того, чтобы Бог услышал просьбы о помощи и смог помочь, каждому человеку не помешало бы изучить подробную информацию   с детальным разбором всех трех частей молитвы.

«Отче Наш»

Данная фраза дает понять православным, что Бог, это главный правитель Царства Небесного, к которому душой нужно относиться точно также, как и к родному отцу. То есть со всей теплотой и любовью.

Иисус Христос, когда учил своих учеников правильно молиться, говорил о том, что нужно полюбить Отца Бога.

«Сущий на небесах»

В толковании многих священнослужителей, фраза «Сущий на небесах» понимается в переносном смысле. Так, например, Иоанну Златоусту в своих размышлениях она представлялась в качестве сравнительного оборота.

В других толкованиях говорится, что «Сущий на небесах» имеет образное выражение, где небо является олицетворением любой   человеческой души. Иными словами Божья сила присутствует в каждом, кто в нее искренне верит.

И поскольку душой принято называть человеческое сознание, которое не имеет материальной формы, но при этом оно (сознание) есть, то соответственно весь внутренний мир верующего в данном толковании предстает в качестве небесного облика, где существует и Божья благодать.

«Да святится имя твое»

Оно означает, что люди должны славить имя Господа Бога, посредством совершения добрых и благородных поступков, не нарушая при этом всех заповедей Ветхого завета. Фраза «Да святится имя твое» является оригинальной и при переводе молитвы не была заменена.

«Да придет царствие твое»

В библейских сказаниях говорится, что при жизни Иисуса Христа, царство Божие помогало людям преодолевать страдания, изгонять нечистую силу, в том силе бесов, исцелять больной организм от всевозможных болезней, создавая условия для прекрасной и счастливой жизни на земле.

Но со временем огромное количество людей всё-таки оказалось не способными уберечь себя от грязных искушений, порочащие и очерняющие их слабовольные души искусственными соблазнами.

В конечном итоге отсутствие смирения и безукоризненное следование своим собственным природным инстинктом превратило большую часть общества в диких зверей.

Надо сказать, что данные слова вплоть и до настоящего времени не утратили своей оригинальности.

«Да будет воля твоя»

Речь о том, что не нужно бояться власти Божией, поскольку ему виднее каким образом должна сложиться судьба каждого человека: сквозь труд или боль, радость или печаль. Какими бы неприятными обстоятельствами не был наполнен наш путь, важно, что с Божией помощью он всегда обретает смысл. Это, пожалуй, самые сильные слова.

«Хлеб наш»

Эти слова полны загадочности и сложности. Мнения многих священнослужителей сошлось в том, что смысл данной фразы обусловлен постоянством Бога. То есть он должен оберегать людей не только в самые трудные минуты, но и в другие случаи, оставаясь с ними всегда. Очень важно выучить данные слова наизусть.

«И остави нам долги»

Нужно научиться прощать грехи близких и посторонних людей. Потому что только тогда все собственные пороки будут прощены.

«И не веди нас во искушение»

Это значит, что люди просят Бога о создании на жизненном пути тех трудностей и преград, которые нам по силам пройти. Ибо все  неподвластное способно сломить человеческую душу и утратить его веру, подвергнув всякого человека к искушению.

«Но избави нас от лукавого»

Здесь все понятно. Мы просим у Бога помощи в борьбе со злом.

Молитву Отче наш можно распечатать себе на бумагу перед походом в церковь.

Важно отметить, что все представленные выше слова изложены на современном русском языке, которые являются переводом с древнецерковного.

Дома молитва «Отче наш» читается утром и на ночь перед сном. А в храме обращаться к Богу можно в любое время.

(3 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: https://omolitvah.ru/molitvy/molitva-otche-nash/

Слово молитва перевод с греческого

Молитва отче наш перевод с греческого

Чудотворные слова: слово молитва перевод с греческого в полном описании из всех найденных нами источников.

Здравствуйте! Как вы знаете, традиционно Россию и Грецию связывает, кроме всего прочего, и одна религия. Почти 98% греков, как говорит статистика, считают себя православными христианами.

Поэтому сегодня рассмотрим молитву «Отче наш» на греческом языке, а также другие православные тексты и молитвы наа греческом с транскрипцией и в некоторых случаях с переводом. Большинство из них российские верующие знают на церковнославянском языке. Но многие люди, изучающие греческий язык, хотят научиться на нем читать молитвы, стихи. Эта статья вам в помощь!

Молитва отче наш на греческом с транскрипцией

Молитва отче наш перевод с греческого

 • 0 Сохранили
  • 12Добавить в цитатник
  • 0Сохранить в ссылки

  Ответ на Rele_Vremeni

  1) Опечатка в арамейской транслитерации: не “мальчута” (“царство”), а “мальхута”.

  2) На иврите (а с арамейским – близкие языки) “qhaj” означает “живой”, “haje” – “будь”, “jihje” – “будет”, “да” – “ken”, а на арамейском основа глагола “быть” – “hwh” (а не “hj” – с чем сравнили).

  Отче наш На греческом языке – отче наш на греческом mp3

  Исполнитель: Отче наш

  Название: На греческом языке

  Длительность песни: 00:29

  Текст песни:

  О ен тис Уранис —- В небесах

  АгиастИто то Онома су —- Пусть будет освящено Имя Твое

  ЭльтАто и васИлиа су —- Пусть придет Царство Твое

  ГеннетИто то тЕлима су —- Пусть сбудется воля Твоя

  Ос ен урАно ке Эпи гис —- Как в небе и на земле

  Тон Артон имОн тон эпИусион —- Хлеб наш насущный

  Дос имИн сИмерон —- Дай нам сегодня

  Ке Афес имИн та офейлиматА имОн —- И оставь нам долги наши

  Ос ке имИс афикамЕн —- Как и мы оставили

  Тис офИлетес имОн —- Должникам нашим

  ке ми исенЕнкис имАс ис пИрасмон —- И не введи нас в искушение

  Алля ррИсе имАс апО ту пОниру —- Но избавь нас от злого

 • Поделиться:
  Нет комментариев

   Добавить комментарий

   Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.