Молитва луке о беременности и родах

Содержание

Молитвы во время беременности

Молитва луке о беременности и родах

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 4

:

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Кондак, глас 8

:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой (Мф.14:28-31), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва1

:

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая! Мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим!
Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго расслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я, о благополучном разрешении

:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 82

:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

:

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

2 Минея общая. Служба обща преподобней жене единей.

См. также: РОДЫ

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Молитва при беременности. Молитва Богородице и Матроне Московской

Молитва луке о беременности и родах

Православие в современном мире всё прочнее занимает нишу бездуховности и атеизма. Чудеса исцеления с помощью молитвы, иконы, веры в Господа помогают многим верующим избавиться от тяжёлых хронических заболеваний, патологий, бесплодия.

Молитва при беременности – сильное средство, помогающее продолжению рода. Доказательство тому христиане находят уже в Библии.

Многие женщины, перепробовавшие все медицинские методы и утратившие надежду на наступление беременности, обращаются за помощью к великим святым с целью подарить жизнь ещё одному человеку на Земле.

Правильное планирование беременности

Беременность – особое, таинственное состояние, полное загадок и ожиданий. Православные христианки, привыкшие во всём полагаться на волю Божью, прежде чем приступить к таинству зачатия, просят благословения у священника.

Пройдя ритуал очищения через покаяние, исповедь и причастие, получив благословение духовного отца, женщина становится внутренне готова к материнству. С этого дня её повседневным спутником становится молитва о благополучной беременности.

Священнослужители обращают внимание женщины на тот факт, что помощь высших сил в период зачатия и ожидания младенца для неё особенно актуальна и необходима, потому следует усердно молиться и, главное, искренне верить в силу молитвенного обращения.

Небесными покровителями женщины, ожидающей младенца, считаются многие святые и в первую очередь – сама Пресвятая Богородица.

С наступлением желанной беременности будущая мать, как правило, начинает испытывать страх – постоянный спутник женщины на протяжении последующих нескольких недель.

Молитва при беременности освящает жизнь матери и будущего ребеночка: молитвенное обращение к высшим силам помогает в ожидании, успокаивает при этом женщину и добавляет чувства смирения перед Создателем, что особенно необходимо беременной.

заступница за род людской и помощница человека в горе, несчастье, спутница в радости и успехах, Пречистая Дева является незаменимой спутницей женщины в период вынашивания новой жизни.

Молитва Богородице о сохранении беременности возносится чаще всего перед специальным образом «Помощница в родах». Молитвенное обращение оформляется «от души», желательно, чтоб оно было систематическим, а лучше ежедневным.

Молитвенное прошение о наступлении беременности

Не всегда желанная беременность наступает вовремя. Некоторые молодые семьи ждут появления первенца по несколько лет, проходят специальные обследования и лечение в перинатальных центрах и клиниках, но результат не всегда бывает положительным.

Утратив надежду на медицинскую помощь, обращаются к святым, чтобы молитва о наступлении долгожданного события, наконец, помогла свершить желаемое.

Обращение в молитвах к высшим силам – достаточно действенное средство, так как Господь живет в каждом человеке, его душе и сердце и если верить в него свято, просить помощи и надеяться, то старания не останутся незамеченными.

Искренняя молитва о беременности Богородице лучше и чище любых слов, выброшенных порой просто на ветер. Молитва о детях всегда считалась самой сильной и действенной, что можно сказать и про молитвы о даровании счастья материнства.

Молиться о даровании ребёнка можно практически любому образу Богородицы – женской заступницы: «Помощница в родах», «Милостивая». Не менее известная помощница при исцелении от бесплодия – икона «Млекопитательница».

Текст молитвы, произносимый перед этим святым ликом, содержит в себе просьбу женщины о зачатии, вынашивании и благополучном родоразрешении, а также о небесном покровительстве Богородицы весь этот сложный период для будущей матери.

Немало чудес духовного и физического исцеления зафиксировано от иконы с 700-летней историей «Божья Матерь Толгская». Древний чудотворный образ прославлен чудесным исцелением от болезни ног царя Ивана Грозного, воскрешением умершего ребёнка по слёзным молитвам родителей, исцелением от беснования, онкологии, бесплодия.

Молитва при беременности к этому образу также помогает женщине благополучно выносить и произвести на свет здорового ребёнка. Икона своим святым покровом «накрывает» беременную по молитвам её и хранит мать и малыша от бед и несчастий.

Помощь от святых по молитвам нашим

Известны случаи чудесного исцеления от бесплодия после обращения женщины к мощам или иконам святых, особенно Ксении Петербуржской или Матроны Московской. Молитва Матроне о помощи являет чудеса.

Незадолго до своей смерти Матронушка говорила, чтобы люди продолжали приходить к ней как к живой, рассказывая о своих бедах. Великая святая помощница обещала помогать всем страждущим и нуждающимся. Своё обещание выполняет в полной мере.

Доказательства тому происходят каждый день по просьбам верующих. Матушка Матрона как при жизни помогала всем страждущим, так продолжает и после своей смерти.

Для того, чтоб произнести слова молитвенного прошения, верующему человеку необязательно идти в храм, достаточно дома поклониться Матроне у горящей свечи и иконы, блаженная непременно ответит на молитвенное послание, взывающее искренне и от души.

Попросить Матрону о материнском счастье…

Молитва Матроне о помощиможет касаться не только избавления от бед, болезней, напастей, страданий. Известна знаменитая святая и дарованием счастья материнства многим женщинам, уже отчаявшимся и испробовавшим все медицинские средства.

Известны чудесные излечения от бесплодия после молитвенного визита в женский Покровский монастырь, где покоятся мощи Матроны Московской. Не меньше исцелений зафиксировано и после визитов женщин на кладбище, где раньше была захоронена Матрона.

Письменные просьбы о сокровенном желании оставляют прямо на могиле, туда же приносят цветы, количество – обязательно нечётное, там же и возносится молитва о детях. Перед молитвой святой Матронушке следует обязательно попросить её о прощении и помиловании, только потом просить о зачатии.

Перед визитом в Покровский монастырь женщина должна выдержать обязательно строгий пост в течение одной недели.

Искреннее покровительство светлой святой

Для женщин, которым Господь уже подарил радость зачатия, целью посещения Покровского монастыря является молитва Матроне о сохранении беременности. Существует принятый порядок поведения возле мощей блаженной. В первую очередь, пришедший должен осенить себя крестным знамением и отвесить поклон.

Светлая матушка всегда считала крестное знамение главной защитой, потому после поклона принято повторно осенить себя крестом и совершить поклон. К стопам или руке иконы прикладываются лбом, после чего смиренно удаляются, предварительно перекрестившись.

Не следует забывать о благодарности матушке за помощь, особенно это касается тех, кому удалось забеременеть после молитвенной просьбы к святой Матроне: «Помогла забеременеть, матушка. Спасибо. Прости меня и благослови!»

Великий святой и чудотворец нашего времени

Не менее известным помощником современного христианина является чудотворец святитель Лука Крымский. Это угодник Божий при жизни трудился врачом-хирургом, доктором медицины, потому и почитается особенно больными и докторами.

Многие врачи придерживаются традиции молиться святителю Луке перед проведением сложнейших операций, считается, что он обязательно «управит» руку хирурга, и операция пройдёт успешно. К могиле прославленного святого доктора едут со всех уголков мира и молят об исцелении от недугов, в том числе и от проблем бесплодия.

Молитва Луке о беременности имеет действенную силу для тех, кто истинно уверовал в помощь и покровительство чудотворца Луки. Молодые супруги могут просить великого святого доктора не только детей для себя, но и внуков, и супружеского счастья.

«Всё в руках Господа…»

В поисках святого образа и молитвы, помогающих продолжить род, исцелиться от недуга бесплодия, не следует забывать и о самом Господе.

Некоторые православные искренне полагают, что первый, кого следует просить о такой великой милости, есть Спаситель.

Именно к его иконе и несут свою беду, свои слёзы, свои надежды отчаявшиеся женщины, именно у этого святого образа произносится первая молитва о даровании зачатия и молитва при беременности, просьба об избавлении от бесплодия и счастье материнства.

Источник: http://fb.ru/article/197182/molitva-pri-beremennosti-molitva-bogoroditse-i-matrone-moskovskoy

Молебен о благополучной беременности и родах

Молитва луке о беременности и родах

ТИХВИНСКАЯ ИКОНA БОЖИЕЙ МАТЕРИ В РИЗЕ

Беременность – это время, когда не только меняется тело, но и душа просит некой более высокой пищи. И именно в эти 9 месяцев многие беременные находят для себя ответы в храме.

Ощущение, что у беременности есть некий первостепенный «соавтор», что помимо мужчины и женщины в чуде появления на свет нового человека участвует что-то более высокое, чем просто человеческое естество, – становится еще более отчетливым в храме.

А хорошо бы, чтобы такие осознания проходили почаще, потому как тогда и беременность, и роды, и сама жизнь становится куда радостней и благодатней!

По воле Божией человек приходит в этот мир, по милости Божией развивается под сердцем матери, с Божией помощью рождается и растет. Чуткая женщина ясно ощущает, что все эти процессы далеко не исчерпываются физиологическими законами, заложенными в ее теле.

Дух, как составная (и главнейшая!) часть человеческого триединства, часто не замечаемая до беременности, вдруг осознается как нечто очень значительное и требующее внимания. А духовная жизнь невозможна без Бога.

И поиски приводят нас в храм.

И это, наверное, самый большой подарок, который мы можем сделать своему малышу… И который делает нам еще не рожденное чадо.

Поэтому не удивительно, что в период беременности, осознавая Чудо зарождения новой жизни, даже невоцерковленные женщины пытаются обратиться к Богу, Пресвятой Богородице  и Святым угодникам Божиим за защитой и помощью. Когда мы молимся – мы разговариваем с Богом. И делаем это не в одиночестве. Наш малыш – полный соучастник всей нашей жизни на протяжении 9 месяцев. И за это время мы очень многому его учим. Хорошо, если молиться его научат не будущие трудности предстоящей жизни, а мама, полная благодарности и доверия Создателю, – в эти чудесные 9 месяцев, когда обучение происходит на самом глубоком уровне.

Молиться о благополучии текущей беременности и родов можно в любое время и в любом месте – главное, чтобы молитва шла от самого сердца. Это так называемая келейная молитва. В православном молитвослове можно найти красивейшие молитвы и читать их.

Выше келейной молитвы стоит молитва соборная, потому что в Евангелии сказано: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них» (Мф. 18, 19-20)

Молбен –  одна из форм соборной молитвы. Это богослужение, совершаемое по особой какой-либо нужде, общественной или частной.

На молебне священник, облаченный священнической благодатью, вместе с верующими людьми, предстоя пред Богом, испрашивает  для всех молящихся милости и благословления Божия.

На молебне о благополучной беременности и родах  к Богу обращены просьбы благословить супругов мирным, благодатным рождением чад.

Также мы молимся и о тех супругах, которые пока не имеют детей.

Икона Божией Матери ''Помощница в родах''

Молитвы обращены к Пресвятой Богородице, ее иконам “Тихвинская”, “Казанская”, “Помощница в родах” – коим исконно возносят молитвы о детях и семейном благополучии; святым праведным Иоакиму и Анне –  родителям Пресвятой Богородицы, очень долгое время остававшимся бесчадными; св.прав Елисавете и св.

пророку Захарии – родителям Иоанна Предтечи, также ставших родителями очень поздно, после усердных молитв; святителю Николаю, епископу Мир Ликийских Чудотворцу – скорому помощнику во всех наших делах; святому преподобному Сергию Радонежскому, святому целителю Пантелиимону, святителю Луке Войно-Ясенецкому, нашему святому современнику, врачу, хирургу; покровителям супружества –  святым благоверным Петру и Февронье.

Святые являются нашими молитвенниками и покровителями в небесах. Прежде всего, они, наиболее близко предстоя престолу Божию, просят Бога о нас, обычных людях, испрашивающих во время молитв их заступничества. «Святые могут помогать нам не в силу изобилия своих заслуг, но в силу обретаемой ими духовной свободы в любви, которая достигается их подвигом. Она дает им силу предстательства пред Богом в молитве, а также и в деятельной любви к людям. Бог дает святым, наряду с ангелами Божиими, совершать Свою волю в жизни людей деятельной, хотя обычно и невидимой, помощью. Они суть руки Божии, которыми Бог совершает дела Свои. Поэтому святым и за гранью смерти дано творить дела любви не в качестве подвига для своего спасения, которое уже совершено, но, действительно, для помощи в спасении других собратий. И помощь эта даруется Самим Господом во всех наших житейских нуждах и переживаниях по молитвам святых. Отсюда и святые – покровители тех или иных профессий или ходатаи перед Богом в тех или иных житейских нуждах. Благочестивая церковная традиция, основываясь на житиях святых, приписывает им действенную помощь своим земным собратьям в различных ситуациях.
Ну и конечно, нельзя не сказать о высшей всех ангел и архангел Пресвятой Богородице, стоящей во главе сонма святых. Она является покровительницей материнства.»

Очень правильным было бы перед молебном прочитать жития (жизнеописания) тех святых, на чье заступничество перед Богом мы уповаем.

Ведь все это реальные люди, прожившие реальные жизни, в результате  достигшие святости и потому сейчас предстоящие перед престолом Божиим и молящиеся о нас.

Если мы в своей молитве обращаемся, например, к реальным Иоакиму и Анне, зная всю их жизненную историю, понимая, что это реально существующие Личности, то эта молитва куда сильнее, чем если бы мы обращались к абстрактным именам, имея о них самые общие представления…

Молебен носит и миссионерский характер: священник разъясняет все, что происходит; рассказывает простым, доступным языком о церковной жизни, о Таинствах, о трепетном отношении Церкви к беременным.

По возможности всем присутствующим выдаются специальные папочки с текстами тропарей, запевов и молитв –  по которым можно будет следить за ходом молебна, больше понимать и глубже участвовать в общей молитве.

Всем желающим дарятся брошюрки о таинствах Исповеди и Причастия. Во время молебна беременные женщины могут сидеть – специально для них приносятся стулья.

После молебна все присутствующие по очереди подходят к батюшке, получают благословление и кропление святой водой; прикладываются к чудотворным иконам.

Проходит молебен перед чудотворной Тихвинской иконой Божией Матери (именно ее, по преданию, трижды обвозили на самолете вокруг Москвы, когда немцы были на подступах к столице, и Москву отстояли).

Тихвинская икона испокон веков считается покровительницей семьи и материнства, и неисчислимо число ее чудесной помощи людям по их молитвам.

Специально на молебен выносится старинная икона «Помощь женам от трудного рождения», с Афона привезена «Млекопитательница», и редкая икона святых праведных Иоакима и Анны, держащих за руки девочку – Пресвятую Богородицу.

По окончании молебна для всех желающих проводится занятие по подготовке к родам. Занятие проводит прихожанка храма, психолог, сотрудница Академии Медико-Биологических наук, более 9 лет занимающаяся подготовкой к родам. Тема занятия выбирается присутствующими на занятии. Наиболее частая тема: «Естественные методы гармонизации родовой деятельности, снижения боли, активации динамики родов».

Храмы и монастыри в которых совершаются богослужения

SocButtons v1.5

Источник: http://simvol-veri.ru/xp/moleben-o-blagopoluchnoie-beremennosti-i-rodax.html

Молитва святому Луке о беременности

Молитва луке о беременности и родах

Молитва Луке о беременности поможет зачать тем, от кого давно отреклись врачи. Святой Лука у престола Божия молит об исцелении недугов, препятсвующих беременности.

Молимся о зачатии

Святитель Лука слывет целителем душевных и телесных болезней. Часто бывает, что после раскаяния в грехах наступает исцеление. Святой лекарь поможет вымолить прощение прегрешений у Господа и получить просимое.

Молитва святому Луке о беременности и родах:

В молении испрашивается укрепление в вере, избавление от бед, благословение каждому на потребу. Прошение о зачатии можно добавить после молитвы. Например, подойдет такое личное обращение:

Молитва Луке о зачатии будет скорее услышана при совершении личного подвига. Это может быть избавление от вредных привычек, исправление плохих черт характера, милостыня и дела милосердия.

Молитва Луке о даровании ребенка:

В чем помогает святой?

Святитель при жизни был мировым ученым-хирургом. К своей профессии он относился с особенной любовью. Согласно прижизненному Божьему дару к святому обращаются в случаях:

  • при гнойных заболеваниях, болезнях костей и суставов;
  • при тяжелых заболеваниях, раке;
  • для исцеления от бесплодия;
  • перед операционным вмешательством.

За помощью к святому особенно часто прибегают медики. Они верят в то, что святитель благословляет руки врачей, помогает правильно поставить диагноз.

Как молиться святителю?

При посещении храма необходимо оставить записки на Литургию с именами супружеской пары, поставить свечи перед образом врачевателя Луки и усердно помолиться об исцелении и зачатии. Молитва о зачатии, когда просит Лука Крымский, особо угодна Господу.

В церкви можно заказать молебен о здравии перед иконой святителя. В записке к нему необходимо также указать имена врачей, которые лечат семью. Желательно присутствовать на чтении молебна, так как церковная общественная молитва имеет особую силу.

Можно читать прошение о беременности 40 раз в случае, если чувствуется небрежность или холодность в молитве. Множественными повторениями достигается большее внимание, укрепляется вера. Дома молитва Луке Крымскому о зачатии ребенка должна читаться перед образом святого, рядом нужно поместить икону Христа.

Лука Крымский краткая молитва, о зачатии ребенка: «Святитель отче Лука, моли Бога о нас».

Житие святого Луки Крымского

Ученый с мировым именем, талантливый хирург и одновременно архипастырь Лука Войно-Ясенецкий (в миру Валентин) за 84 года жизни успел очень многое. Он работал врачом и нес священническое служение в разных городах СССР.

Провел в ссылках в общей сложности 11 лет. В 78 лет полностью ослеп, и лишь тогда оставил хирургию. Богомольцы обращались за помощью к святому еще до его канонизации, которая состоялась в 1995 году.

Мощи целителя находятся в Крыму, в Симферопольском кафедральном соборе.

Будущий святой родился в семье набожного католика. При выпуске из гимназии ему был подарен Новый Завет, который произвел на него огромное впечатление.

Юноша прекрасно рисовал и готовился к поступлению в Петербуржское художественное училище, но его стали одолевать сомнения о правильности выбранного пути.

Мысль о том, что он не имеет права на занятие по душе, и его христианский долг заниматься тем, что полезно для людей не покидала его. Валентин выбрал медицину, так как в ней особо нуждалась российская провинция.

Несмотря на выдающийся ум и успехи, после окончания медицинского вуза святитель выбрал путь земского врача, чем обескуражил всех коллег. В нем видели великого ученого, но святитель предпочел служить бедным людям, быть «мужицким» лекарем. Но жизнь сложилась иначе, и в 1904 году врача Валентина направили в военный госпиталь лечить раненых. Очень рано проявились таланты святителя: профессионализм, чуткость к чужому страданию.

Не имея большого опыта в хирургии, он успешно проводил серьезные операции.

В жизни святого было много больниц, госпиталей и медицинских кафедр которые он возглавлял, при этом был практикующим хирургом, спасающим жизни.

Валентин в 1921 году, в разгар богоборческой эпохи, был рукоположен в иерея и начал свой священнический подвиг. В это смутное время святитель не боялся публично заявлять о своей позиции. Читать лекции он приходить в рясе и с крестом. Лука не имел богословского образования, но его ум, вера в Бога и знание святоотеческого предания делали его блестящим проповедником.

Источник: https://prayer-infertiliti.ru/molitva-svyatomu-luke-o-beremennosti.html

Молитва матери о беременной дочери. Молитва за беременную дочь и ее ребенка

Молитва луке о беременности и родах

Ожидание появления на свет малыша — невероятно трогательный, радостный, и вместе с тем деликатный период для всей семьи. Беременной женщине очень важно участие близких и их поддержка: всестороннее внимание мужа, понимание со стороны старших детей и, конечно, материнская забота и любовь.

Ведь никто так не понимает тревог и переживаний беременной, как ее собственная мать: она прошла этот волнующий путь и готова наставить и поддержать на нем свою собственную дочь. Многие семьи, ожидающие пополнения, обращаются к Богу с просьбами, делятся своими волнениями и уповают на защиту.

В православном мире считается, что молитва матери о беременной дочери имеет огромную силу.

Беременность — благословение или бремя

Для многих женщин период беременности — счастливейший в жизни. Это возможность ощутить физически чудо жизни и быть его частью. Ни для кого не секрет, что период вынашивания малыша для женщины также является и испытанием, как физическим, так и духовным.

Само слово «беременность» будто происходит от «бремени». Ещё со старославянских времен в русском языке сохранилось выражение «разрешиться от бремени», что означает родить ребёнка. Значит ли это, что в языке поколениями закрепилось мнение о том, что вынашивание малыша — в тяготу?

Беременность — светлый, счастливый, но вместе с тем очень волнительный период в жизни женщины

Это не совсем соответствует действительности. И слово «беременность», и слово «бремя» своими корнями восходят к одному источнику — праславянскому корню «береме», который означал «ноша, то, что носят». Значит, между двумя понятиями есть связь, однако слово «беременность» корректно было бы перевести на современный язык как «ношение».

И, несмотря на то, что на протяжении всей истории человечества женщины отважно справлялись со своей родительской миссией, каждый новый опыт материнства индивидуален и полон как радостей, так и переживаний.

Размышления о здоровье малыша в контексте православия

В этот особенный период каждая женщина поддаётся размышлениям о будущем малыша, о самом процессе родов, о первых днях жизни новорождённого. Материнское сердце часто обращается к Богу с молитвой о благополучном развитии ребёнка в утробе и о лёгких родах. Следуя примеру Богородицы, будущая матерь воспринимает беременность как дар, и проявляет смирение в тяготах, связанных с ним.

Диалог с Всевышним всегда сокровенен, полон чаяний и переживаний. Лучший способ вести его — слушать свое сердце и быть честным с самим собой, поведать Богу о том, что сейчас на душе. И вместе с тем зачастую невозможно найти правильных слов, чтобы передать мысли и чувства, настолько сильна материнская радость, настолько сильно и волнение.

Где черпать вдохновение и силы в период беременности

Память поколений хранит в себе советы будущим матерям, как лучше общаться с Богом в деликатный период беременности: о каких библейских примерах размышлять, на какие иконы любоваться и где черпать твердость духа.

Вдохновляющий пример Богоматери

Самый красноречивый и окрыляющий пример для беременной женщины — Пресвятая Богородица. Образ мудрой, милостивой матери вдохновляет женщин, а союз Девы Марии со Святым Иосифом считается каноническим примером христианской семьи, понимания и терпения.

Он призван вдохновлять молодые семьи и внушать им добродетели веры. Считается, что икона Богоматери в доме благотворно действует на будущую матерь, а молитва, ежедневно обращённая к ней, защищает беременную и укрепляет её духовно.

Читайте «Молитву беременной к Божьей Матери».

Покровители беременных женщин

Кроме Богородицы, защитницей и покровительницей женщин в период ожидания ребёнка считается блаженная Матрона Московская — многие беременные приезжают в Даниловский монастырь в Москве, чтобы поклониться её мощам и прочитать там свою молитву.

Даниловский монастырь

Обращение к Святому Николаю Чудотворцу традиционно вдохновляет всех страждущих и ищущих поддержки и защиты. И, как и при других волнениях и опасениях, рекомендуется взывать к своему Ангелу-Хранителю. Текст молитвы может быть составлен из ваших мыслей и чаяний.

Посещение храма и созерцание икон

Обстановка храма часто располагает к духовным поискам и мыслям, настраивает на спокойный лад. Считается, что лицезрение икон благотворно отзывается на духовном состоянии будущей матери. Упоение и твердость, которую они носят, передаются созерцающим и их укрепляют.

Традиционно на Руси беременные женщины поклонялись иконе Феодоровской Божьей Матери. Лик Девы Марии с иконы Божьей Матери Семистрельной также одухотворяет женщин в положении. Считается, что она бережёт семейный очаг и радеет за всех членов семьи.

В православном мире верят, что икона Божьей Матери «Поможение в родах» имеет чудотворную силу и помогает беременным женщинам в кульминационный период. Принято думать, что совместная молитва в храме укрепляет морально всю семью в ожидании чуда рождения.

Можно поклониться святым иконам вместе с матерью, супругом или же старшими детьми.

Женская мудрость поколений — в помощь будущей матери

Женщины веками хранят и передают своим дочерям накопленные знания о семейном здоровье, поддержании домашнего очага и о заботе о своих родных. Ожидание малыша — волнующий период для всех членов семьи.

Однако кто способен глубоко понять, что испытывает будущая роженица, какие радости и страхи переживает в себе? Конечно, её собственная мать.

Она способна дать будущей матери те бесценные советы, сказать те успокаивающие слова в правильный момент, в которых та нуждается.

Молитва матери издревле считается самой сильной

Считается, что сила молитвы о беременной дочери безгранична, так же, как и сила родительской любви. Будущим бабушкам рекомендуют обращаться к Богоматери с просьбами о помощи и поддержки для дочери в этот непростой период. Молитва может быть высказана своими словами, или же по готовому примеру, который часто используют в таких случаях. Главное — чтобы моление шло от сердца.

Примеры молитвы матери о беременной дочери

Если вы используете церковнославянский язык для обращения к Богу с молитвами, приводим пример такой молитвы:

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя дочери) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно.

О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь».

Если вы предпочитаете прочитать молитву на современном языке, приводим пример молитвы ниже:

«Пресвятая Богородица, Мать Господа нашего Иисуса Христа, прошу Тебя помилуй Рабу Божью (имя дочери) и помоги ей разрешится от бремени своего благополучно.

О, всемилостивая и добрая Владычице небесная Богородица, приди на помощь дочери моей, окажи ей поддержку в непростое для нее время. Только от тебя помощи жду для своей кровиночки.

К образу твоему припадаю и молю защиты у Всевышнего для дочери своей. Ты, Пресвятая Богородица будь к ней милостива и не оставь ее в трудный час. Аминь».

В самый трудный для роженицы период можно поддержать её молитвой Божьей Матери «Скоропослушница», прося о милосердии и спасении:

«Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Твоему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным свободу и различными образы страждущих утеши, избави, всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Считается, что эта молитва приобретает особую силу, если она произнесена перед иконой Божьей Матери «Скоропослушница».

Икона Божьей Матери «Скоропослушница»

Она любима многими матерями за светящуюся радость, которую она излучает. Оригинальная икона находится на Святой горе Афон в Греции, однако многие женщины поклоняются её спискам в Иерусалиме, Москва, Архангельске, Петрозаводске и других городах. Копии иконы относят также к чудотворным.

Ожидание пополнения традиционно объединяет всю семью в радости и волнении. Мы желаем вам подготовиться к торжественному моменту вместе и оказать посильную духовную помощь и поддержку будущей матери.

Источник: https://babytoday.ru/articles/molitva-materi-o-beremennoy-docheri/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.